Regionalplan for folkehelse

Vedtatt

Planen er gyldig inntil ny plan foreligger.

Om planen

Planen uttrykker den langsiktige folkehelsepolitikken i fylket for den neste fire års perioden. Formålet med planen er å synliggjøre, og fremme folkehelse i regionen. Det krever at politikk og sektorovergripende arbeid med folkehelse er forankret i kommunale planer. 

I samarbeid med deltagere fra partnerskap for folkehelse i Rogaland, frivillige organisasjoner, utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljø er planen et bidrag til mer kunnskap i arbeidet med folkehelse. 

Visjon - Helse i alt vi gjør

Innsatsen rettes mot tre ulike områder:

  • Aktive og trygge lokalsamfunn, samfunns- og arealplanlegging
  • Støttende miljø for psykisk helse
  • Sunne levevaner

I de tre satsingsområdene blir det lagt vekt på tiltak mot utsatte grupper, og befolkningen generelt. Fylkeskommunen forventer at kommuner satser på helsefremmende barnehager, skoler, arbeidsplasser og nærmiljø i sin planlegging.  Se planveiledning for mer informasjon om hvordan din kommune kan ivareta folkehelse i lokalt plan- og utviklingsarbeid. 

Wiki for folkehelse i Rogaland 

En regional plan erstatter etter plan- og bygningsloven de gamle fylkesplanene. Dette er en felles førende plan for fylkeskommunen, kommunene, frivillige organisasjoner og regionale aktører i Rogaland. I årlige handlingsprogram beskrives delmål, tiltak, og rolle- og oppgavefordeling mellom de ulike aktørene. Mer informasjon om planen og det regionale folkehelsearbeidet finner du på vår   Wiki for folkehelse i Rogaland (åpner nytt vindu).

Dokumenter

Regionalplan for folkehelse i Rogaland 2013-2017 (PDF, 25,44 MB)
Illustrasjonsbilde: Mennesker i samarbeid. Foto: iStock

I 2018 består partnerskapet av 46 aktører (26 kommuner, 11 frivillige og 9 regionale aktører).

Les mer >
Kontaktperson
Del denne artikkelen på: