Fylkesutvalget 19. februar 2019

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal leder møtene i fylkesutvalget

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal leder møtene i fylkesutvalget.

Møtet i fylkesutvalget ble avsluttet rundt kl. 15.30. Neste møte er i fylkestinget 5. mars. 

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i  møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet. 

Anita Egeli, Frp, stilte følgende spørsmål knyttet til autopass på Tau-sambandet
Skal det innføres Autopass på Tau-sambandet, et samband som legges ned i slutten av 2019?

Fylkesrådmannen ga dette muntlige svaret til spørsmålet:
AutoPASS med automatisk brikkebetaling blir ikke introdusert på Tau-sambandet.

 De gamle verdi- og storbrukerkortene blir som kjent faset ut og erstattet av et nytt AutoPASS ferjekort som kan brukes på de samband som ikke har automatisk brikkebetaling. Det gamle verdikortene kan benyttes frem til 30/6 og de gamle storbrukerkortene kan brukes 31/3 etter dette må alle ha skaffet seg det nye AutoPASS ferjekortet for å oppnå rabatt på Tau-sambandet.

Torfinn Ingeborgrud, uavh., stilte følgende spørsmål knyttet til vedlikehold av Strømsbrua i Stavanger.
Blir Strømsbrua tatt vare på og vedlikeholdt på jevnlig basis, eller er dette uteglemt?

Fylkesrådmannen svarte på spørsmålet muntlig i møtet: 

Spørsmålet ble stilt for sent til at vi har fått laget et kvalitetssikret og godt svar. Vi vil derfor komme tilbake til saken i neste fylkesutvalg. Generelt kan vi likevel si at broen i dag er i forsvarlig stand, men vil trenge mer omfattende vedlikehold de neste årene. Faremomentene MDG skisserer synes ikke å være til stede.

Torfinn Ingeborgrud, uavh. stilte følgende spørsmål om ladeplasser ved fylkeshuset

Kan ordfører ta initiativ slik at vi får en sak med en vurdering og en kostnadsmessig i forhold til å etablere ladeplasser på parkeringsplassen ved fylkeshuset?

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdals  svar på spørsmålet

Sak 16/19 Godkjenning av protokoll fra møte i fylkesutvalget den 29.01.2019 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra fylkesutvalgets møte 29. januar 2019, godkjennes.

Vedtak

Protokollen fra fylkesutvalgets møte 29. januar 2019 ble godkjent av et enstemmig fylkesutvalg. 

Sak 17/19 Stavanger kommune - kommuneplan 2019 - 2034, arealdelen 

Planforslaget har få endringer av arealbruksformål, og det er ikke lagt ut noen nye utbyggingsområder. Planen legger i stedet vekt på å videreutvikle gjeldende byutviklingsstrategi i tråd med vedtatte mål i planprogrammet. Veksten kanaliseres og konsentreres i sterkere grad, og byområdet gjøres mer urbant. Endringsforslagene er sterkt knyttet opp til målsettingen om nullvekst i personbiltrafikken og utslippsreduksjon av klimagasser, men også til mål om attraktivitet, særlig for småbarnsfamilier. 

Problemstillingen er altså ikke knyttet opp til en tradisjonell arealekspanderende vekst, men heller til om plangrepene følger opp nyere føringer i pågående overordna planprosesser og styringsdokument. Det må også vurderes om det er sider ved den spissede byutviklingsstrategien som kan medføre uheldige konsekvenser for andre viktige målsettinger.

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesutvalget vurderer planforslagets hovedgrep for å oppnå en attraktiv og kortreist by, uten omdisponering av nye arealer, som svært positivt.
 2. Fylkesutvalget vil også framheve at den reviderte byutviklingsstrategien legger et godt grunnlag for å kunne nå nullvekstmålet i privatbiltrafikken. Prinsippet om vekst innenfra og ut, kanalisering av veksten til områdene best egnet for urban utvikling, og en rekkefølgeprioritering som gir høy måloppnåelse, er alle elementer som bygger opp om mål og prinsipper i den regionale utviklingsstrategien.
 3. Den sekundære byutviklingsaksen vestover mot Sunde, bysone C, er gitt relativt lav maksimal utnyttelsesgrad. Fylkesutvalget viser til at bussveien her er forutsatt å være en arealstrukturerende kollektivakse, og at det bør vurderes å øke øvre grense for utnyttelsesgrad i denne sonen.
 4. Fylkesutvalget anmoder for øvrig kommunen å vurdere endringer i tråd med faglige råd som framgår av saksframlegget.

Arne Bergsvåg, Sp og Torfinn Ingeborgrud, uavh., fremmet følgende tilleggsforslag:
Fylkesutvalget legger merke til at det er betydelige arealreserver både til bolig og næringsbebyggelse. Når det gjelder boliger er kapasiteten omtrent det dobbelte av forventet behov i planperioden. Fylkesutvalget ber derfor om at Stavanger ser på muligheten for tilbakeføring av omdisponert landbruksareal. Tilbakeføring er også begrunnet i Stortingets vedtak om en skjerpet nasjonal jordvernstrategi.

Vedtak:

Punkt 1-4 i forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Tilleggsforslaget, fremmet av Bergsvåg og Ingeborgrud, fikk stemmene til Ap, Sp, V og uavh. (7 stemmer), og falt. 

Sak 18/19 Måkaknuten vindkraftverk i Bjerkreim og Gjesdal kommuner - klage på godkjenning av revidert miljø-, transport- og anleggsplan (mta-plan) 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjente 13.12.2018 en revidert detaljplan og miljø-, transport- og anleggsplan (MTA-plan) for Måkaknuten vindkraftverk i Bjerkreim kommune. Fylkesrådmannen sendte først en anmodning om utsatt klagefrist på vedtaket 28.12.2018, og fikk 10.01.2019 innvilget forlenget klagefrist med to arbeidsdager. Siden det ikke var mulig å få lagt saken fram for fylkesutvalget innen fristen, sendte fylkesrådmannen en foreløpig klage på godkjenningen 14.01.2019. Gjennomgangen av saken har avdekket klare brudd på opplysningsplikten fra utbyggers side i forbindelse med søknad om utvidelse av installert effekt for vindkraftverket, og en saksbehandling i NVE som ikke oppfyller krav som er fastsatt for denne type anlegg og utvidelser i forskrift om konsekvensutredninger.

Fylkesutvalget må ta stilling til om den foreløpige klagen skal opprettholdes.

Forslag til vedtak:
Fylkesutvalget opprettholder den foreløpige klagen på NVE’s godkjennelse av den reviderte detaljplanen og MTA-planen for Måkaknuten vindkraftverk datert 13.12.18.

Inghild Vanglo, Ap, la fram et alternativt forslag til innstillingen:

Fylkesutvalget opprettholder ikke den foreløpige klagen på NVE’s godkjennelse av den reviderte detaljplanen og MTA-planen for Måkaknuten vindkraftverk datert 13.12.18.

Vedtak:

Alternativt forslag, fremmet av Vanglo, fikk stemmene til Vanglo og Nilsen (Ap), Sp og uavh. (4 stemmer) og falt.
Forslag til vedtak ble vedtatt med stemmene til H, KrF, FrP, V og Næsse, Chesak. 

Sak 19/19 Regionalplan for samordnet arealbruk og transport i Dalane høring og utlegging til offentlig ettersyn 

Regionalplan for samordnet arealbruk og transport i Dalane 2019-2030 erstatter Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane 2005-2015, vedtatt i Rogaland fylkesting 7.12.2004. 

Fylkesutvalget skal ta stilling til om planforslaget kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Forslag til vedtak: 
Fylkesutvalget vedtar i samsvar med plan- og bygningsloven § 8-3 at Regionalplan for samordnet arealbruk og transport i Dalane 2019-2030 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 20/19  Regionalt folkehelsearbeid- budsjett og tiltak for 2019 

Regionalplan for folkehelse i Rogaland 2013-2017 ble vedtatt i fylkestinget i desember 2012. Årlig legges det frem en politisk sak med forslag til budsjett og tiltak for oppfølging av planen for inneværende år.

Fylkesutvalget bes om å ta stilling til ressursbehov og forslag til fordeling av årets partnerskapsmidler og hvilke tiltak som skal prioriteres i det regionale folkehelsearbeidet for 2019.

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesutvalget slutter seg til fylkesrådmannens forslag til fordeling av partnerskapsmidler, budsjett og tiltak i det regionale folkehelsearbeidet for 2019.
 2. Fylkesrådmannen gis fullmakt til å omdisponere eventuelle ubrukte midler i budsjettet for 2019 til en styrking av øvrige tiltak i Regionalplan for folkehelse. En orientering om bruken av midlene gis den politiske styringsgruppen i forkant av omdisponering og senere ved fylkesutvalgets behandling av budsjett og tiltak for 2020.
 3. Budsjett/ressursbehov vurderes i forbindelse med sak om revidert budsjett.

Solveig Ege Tengesdal, KrF, la fram følgende tilleggsforslag: 

4. Fylkesutvalget ber om at strategien «Flere år, flere muligheter» blir inkludert i folkehelsearbeidet. 

5. Fylkesutvalget har forventninger til arbeidet med folkehelse i egen organisasjon

6. Psykiske plager hos barn og unge er en vesentlig folkehelseutfordring.  Fylkesutvalget ber om at det søkes om statlig delfinansiering av fylkeskommunens helsefremmende og forebyggende arbeid innen dette feltet.

Punktene inn fra punkt 3. Punkt 3 blir siste punkt i vedtaket. 

 Vedtak:

Forslag til vedtak, inkludert tilleggsforslagene, ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg. 

Sak 21/19  Prioriteringer for kulturminneforvaltningen 2019 

Riksantikvaren sender årlig et prioriteringsbrev til den regionale kulturminneforvaltningen. Føringene følger av de nasjonale målene og statsbudsjettet for 2018.

Det gis en kort presentasjon av hovedpunktene i prioriteringsbrevet, sammen med kommentarer om status og videre oppfølging for de viktigste prioriteringene og satsingsområdene.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 22/19  Rogaland fylkeskommune sine innspill til jordbruksforhandlingene 2019 

Rogaland fylkeskommune er invitert til å gi innspill til jordbruksforhandlingene og jordbruksoppgjøret 2019.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune gir følgende innspill jordbruksforhandlingene 2019:

 1. Den generelle rammen er viktig og må gjenspeile utfordringene jordbruket står overfor mht. overproduksjon og reguleringer ved markedsutfordringer.
 2. Inntektsutvikling i samsvar med stortingsvedtaket fra 2017.
 3. Øke tilskuddet til dyr på innmarksbeite til 2017 nivået og opprettholde tilskuddet til utmarksbeite. Øke beitefaktoren for innmarksbeite fra 0,6 til 0,8.
 4. Styrke velferdsordningene i jordbruket. Veksthus med helårsproduksjon bør komme inn under velferdsordningen.
 5. Konkurranse i melkesektoren skal ikke finansieres av prisutjevningsordningen.
 6. Evaluere avlingsskade-erstatningene, også for frukt- og bær-dyrkerne.
 7. Sikre rekruttering til næringen gjennom et tilskudd til nye produsenter de tre første årene.
 8. Styrke tilskuddsordningene til frukt- og bærdyrking.
 9. Styrke Regionale miljøprogram (RMP) slik at vi sikrer å være i forkant av økte miljøutfordringer.
 10. Styrke investerings- og bygdeutviklingsmidler (IBU ordningen) grunnet økt investeringsbehov i jordbruket.
 11. Styrke bioøkonomiordningen til Innovasjon Norge for å bidra til det grønne skiftet og gjennomføring av bioøkonomisatsingen regionalt og nasjonalt.
 12. Styrke kompetansehevingsmidlene til jordbruket.
 13. Pelsdyrnæringen er en viktig hoved- og binæring for jordbruket i Rogaland og bør opprettholdes på en bærekraftig måte, med god dyrevelferd i samsvar med Stortingsvedtaket den 10.10.2017.
 14. Dersom et forbud blir innført, er det avgjørende at næringsaktørene får full erstatning for alle økonomiske tap de lider. Det er viktig at det gjøres individuelle vurderinger som ivaretar hver enkelt produsent, ettersom tapene vil variere i art, omfang og konsekvens fra produsent til produsent. De økonomiske tapene ved en eventuell nedleggelse av pelsdyrnæringen kan være:
  - Tap av verdi på eiendom og anleggsmidler
  - Tap av inntekt
  - Kostnader til riving og sanering av anlegg
  - Hjelp til omstilling gjennom øremerkede midler fra Innovasjon Norge 
  En erstatningsordning må også favne bredt nok til at også forkjøkken, pelserier og andre direkte berørte blir rammet. Dette skal ikke være en del av jordbruksforhandlingene, men være en egen post på statsbudsjettet/ jordbruksavtalen.
 15. Kanaliseringspolitikken må forsterkes.

Svein A. Abrahamsen, V, la fram et alternativt forslag til punkt 13:
Dersom det vedtas nedlegging av pelsdyrnæringen må det sikres tilstrekkelig kompensasjon til produsentene. Dette skal ikke være en del av jordbruksforhandlingene, men være en egen post på statsbudsjettet/jordbruksavtalen. 

Pål Morten Borgli, Frp, la fram alternative forslag til endringsforslag til punktene 5 og 8.
5. Ordet ikke tas ut.
8.  Styrke tilskuddsordningene til dyrking til frukt- og bærdyrking og mener det bør differansieres mellom de frukt- og bærprodusentene som faktisk gjør tiltak for å sikre seg mot avlingsskader og de som ikke gjør det.

Solveig Ege Tengesdal, KrF, la fram et endringsforslag til punkt 14, siste avsnitt. Ordet berørte endres til omfattet slik at punktet blir:
En erstatningsordning må også favne bredt nok til at også forkjøkken, pelserier og andre direkte omfattet blir rammet. Dette skal ikke være en del av jordbruksforhandlingene, men være en egen post på statsbudsjettet/ jordbruksavtalen.

Vedtak:

Punkt 1-4 i forslaget ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget:
Alternativt forslag til punkt 5, fremmet av Borgli, fikk stemmene til Frp (2) og falt:
Punkt 5 i forslaget ble vedtatt med stemmene til H, KrF, Ap, V, Sp og uavh.
Punkt 6-7 ble enstemmig vedtatt av fylkesutalget.
Alternativt forslag til punkt 8, fremmet av Borgli, fikk stemmene til Frp (2) og falt:
Punkt 8 i forslaget ble vedtatt med stemmene til H, KrF, Ap, V, Sp og uavh. 
Punkt 9-12 ble enstemmig vedtatt av fylkesutalget.
Alternativt forslag til punkt 13, fremmet av Abrahamsen, fikk stemmene til Ap, V og uavh. (6 stemmer) og falt.
Forslag til punkt 13 ble vedtatt med stemmene til H, KrF, FrP og Sp.
Punkt 14, med endringsforslaget til Ege Tengesdal, ble vedtatt av fylkesutvalget. Uavh. stemte mot.  
Punkt 15 ble vedtatt av fylkesutvalget. Uavh. stemte mot.   

Sak 23/19 Rogaland fylkeskommune - eierskapsmelding 2018 

Rogaland fylkeskommune (RFK) har eierandel (aksjer) i en rekke selskap. RFK har også skutt i kapital i noen stiftelser, og deltar på eiersiden i noen interkommunale selskap (IKS). Fylkesrådmannen foretar årlig en statusgjennomgang i virksomheter der fylkeskommunen har eierinteresser.

Fylkesrådmannen legger med dette frem den årlige eierskapsmeldingen for behandling.

Forslag til vedtak:
Eierskapsmelding for 2018 tas til orientering. Fylkestinget vedtar «Prinsipper for godt eierskap» og «Kjøreregler» med endringer som markert med rødt i saksfremlegget. LENKE

Vedtak:

Forslag til vedtak ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 24/19 Eierskapsforvaltningsrevisjon - orientering om foreløpig oppfølging  

Rogaland Revisjon IKS har gjennomført en forvaltningsrevisjon av fylkeskommunens eierskapsforvaltning i lys av «Dale-saken» (jf. FT-sak 21/18). Revisjonsrapporten ble lagt frem for kontroll- og kvalitetsutvalget 29. november og fylkestinget 11. desember 2018. 

Fylkestinget orienteres om foreløpig oppfølging av, og videre arbeid med revisjonsrapportens anbefalinger om fylkeskommunens eierskapsforvaltning. Det er noen problemstillinger som er hensiktsmessige å ta stilling til allerede nå, før valg av nytt fylkesting. Fylkestinget bes bl.a. ta stilling til utnevning av flere faste eierrepresentanter og forslag til videre arbeid med oppfølging av anbefaling som angår bruk av valgkomité.

Forslag til vedtak:

 1. Selskapsrapportering legges fram for fylkestinget årlig. Overordnet eierskapspolitikk behandles tidlig i hver valgperiode.
 2. Ved fylkeskommunens forslag til styrerepresentasjon skal det alltid legges ved skriftlig begrunnelse til eierorganet.
 3. Økonomiske midler til nettbasert styreopplæring vurderes i forbindelse med revidert budsjett.
 4. Det legges fram en sak om selskaper hvor det vurderes som hensiktsmessig å utpeke faste eierrepresentanter.
 5. Bruk av valgkomité vurderes for det enkelte selskap. Det legges fram en sak om selskaper hvor det vurderes som hensiktsmessig å oppfordre til bruk av valgkomité.
 6. Gruppelederne i fylkestinget utgjør «intern valgkomite» for oppnevning av fylkeskommunens forslag til styrerepresentasjon, der hvor annet ikke er vedtatt eller forslag ikke er fremmet i egen sak av fylkesrådmannen, og gir sin innstilling til fylkestinget.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 25/19 Opsjoner i bussanbud Ryfylke sør - delegering til fylkesutvalget 

Opsjonene vedtatt av fylkestinget forutsetter ny politisk behandling når anbudsprisen er klar. Det er fylkestinget som er beslutningsorgan. Med bakgrunn i stram fremdriftsplan har Kolumbus bedt om at fylkestinget vurderer å delegere myndighet til fylkesutvalget i denne saken.

Forslag til vedtak:
1. Fylkestinget delegerer myndighet til å avgjøre bestilling av opsjoner for elbusser og økt rutetilbud i anbudet for bussdrift i Ryfylke Sør til fylkesutvalget.

Vedtak: 

Forslag til vedtak ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 26/19  Rom og funksjonsprogram - Åkrehamn vgs. 

Våren 2018 ble det utarbeidet en bygningsteknisk rapport for bygget, som konkluderte med at deler av bygget er i en slik tilstand at det må rives. Kalkyler viser at kostnadsrammen, som følge av behov for rivning og delvis nybygg, må økes til 46 mill. kroner. Kostnader på 46 mill. kroner er innarbeidet i økonomiplanen for 2019-2022.

Fylkesrådmannen legger med dette rom- og funksjonsprogram for nytt verkstedbygg og ny bruk av gymsalen. Videre er det gjort en samlet vurdering av fremtidig arealbehov og funksjoner ved skolen.

Forslag til vedtak:

 1. Forslag til rom- og funksjonsprogram for Åkrehamn vgs. vedtas slik det her foreligger.
 2. Det utarbeides et forprosjekt på bakgrunn av utarbeidet rom- og funksjonsprogram med detaljerte kalkyler.
 3. Opplæringsutvalget forutsetter at alle aktuelle brukergrupper inkluderes i det videre planarbeidet. Dette ønskes innarbeidet i retningslinjene til HAMU.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 27/19 Nullvisjon mot selvmord. selvmordsforebyggende tiltak handlingsplan 2018 - 2021 

Det er vedtatt at fylkesrådmannen (OU sak-60/18) skal legge fram en for nullvisjon for selvmord til opplæringsutvalget/fylkesutvalget i februar 2019.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 28/19 Forskningsprosjekt om sammenhengen mellom skolestart og elevenes søvnmønster 

Universitetet i Bergen har nå søkt om midler til prosjektet «The association between school start-times and sleep duration in Norwegian high school students. Implications for health, behaviour and academic performance.» for å undersøke sammenhengen mellom de videregående skolenes eksisterende oppstarttider og Vg1-elevers søvnmønster.

Målet med studien er å identifisere hva som kan forårsake dårlig søvn blant elever i videregående skole, og hva som kan være konsekvensene av dette.

Skal Rogaland fylkeskommune bevilge penger til å finansiere forskningsprosjektet?

Forslag til vedtak:

 1. Rogaland fylkeskommune bevilger inntil 150 000 kroner til bidragsforskning om prosjektet «The association between school start-times and sleep duration in Norwegian high school students. Implications for health, behaviour and academic performance.»
 2. Inndekning vurderes i forbindelse med sak om revidert budsjett.
 3. Bevilgningen forutsetter at prosjektdesignet godkjennes av NSD Norsk senter for forskningsdata
 4. Bevilningen forutsetter at Hordaland fylkeskommune bidrar med tilsvarende beløp.
 5. Resultatene fra prosjektet skal foreligge i et format som er offentlig tilgjengelig for alle

Vedtak:

Forslag til vedtak ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 29/19 Endring i organisering av skoleåret i videregående opplæring 

Kunnskapsdepartementet har bedt Utdanningsdirektoratet om å «vurdere mulige organiseringer av skoleåret i lys av utfordringer knyttet til undervisningstid, eksamen, og eksamensforberedelser». Forslagene er sendt til høring med høringsfrist 21.03.2019.

Forslag til vedtak:
Rogaland fylkeskommune avgir høringssvar i tråd med det som er skrevet i punkt 4 Konklusjon i  saksframlegget.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 30/19 Høring - forslag om nytt lærefag, boreriggoperatørfaget 

Maskinentreprenørenes forbund (MEF) har foreslått et nytt lærefag, boreriggoperatørfaget. Søknaden om å opprette boreriggoperatørfaget er begrunnet i behovet for å formalisere kompetansen til voksne arbeidere og sikre fremtidig behov for kompetanse i anleggsbransjen. 

Utdanningsdirektoratet har sendt forslag om etablering av boreriggoperatørfaget som nytt lærefag på høring samt forslag til læreplan.

Forslag til vedtak:
Rogaland fylkeskommune er positiv til forslaget om etablering av boreriggoperatørfaget som nytt lærefag og innholdet i læreplanen.

Navnet på lærefaget må endres til fundamentering- og brønnboringsfaget eller fundamentering- og energibrønnfaget.

Etablering av et nytt fag kan føre til økte kostnader og det forutsettes at fylkeskommunen får kompensert dette gjennom økt rammetilskudd.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 31/19 Søknad om finansiering Knowhow Edtech 2019 

NETTOP-UiS, som er UiS sin avdeling for utvikling av digitale læremidler, søker om finansiell støtte til: - Å planlegge, markedsføre og gjennomføre KnowHow EdTech konferansen 2019.

Forslag til vedtak:
Søknaden støttes med kr. 200 000,- under forutsetning av at det tas inn bidrag fra våre egne skoler som skissert.

Beløpet dekkes via ansvar 130300 – Etter fylkesutvalgets nærmere bestemmelse.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 32/19 Høring - ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom (forskrift om medvirkningsordinger) 

Stortinget vedtok 11. juni 2018 ny kommunelov, der det i § 5-12 er innarbeidet en ny generell bestemmelse om eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom

Forslag til forskrift er oversendt i brev fra kommunal- og moderniseringsdepartementet. Høringsfristen er satt til 1. april 2019.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune støtter kommunal- og moderniseringsdepartementets forslag til forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre, personer med funksjonsnedsettelse og ungdom (forskrift om medvirkningsordninger), med de merknader som fremkommer under avsnittet Fylkesrådmannens vurdering.

Janne Johnsen, H, la fram et tilleggsforslag til forslag til vedtaket:

Med folkevalgte menes i denne loven medlemmer av kommunestyret og fylkestinget og personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller annet kommunalt organ etter §5-2. Personer nevnt i §7-3 første ledd bokstav b og c som er valgt inn i underordnet styringsorgan i kommunalt oppgavefellesskap, er likevel ikke å anse som folkevalgte. Personer som er valgt inn i eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan er ikke å anse som folkevalgte. Personer som er valgt inn i et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak er ikke å anse som folkevalgte.
Solveig Ege Tengesdal, KrF, la fram et tilleggsforslag til forslag til vedtak:
Fylkesutvalget ber fylkesrådmannen legge fram en sak der ressurser til ungdomskoordinator for ungdommens fylkesutvalg og fylkesting vurderes. 

Vedtak: 

Forslag til vedtak, med tilleggsforslagene, ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.

Sak 33/19 Høring - forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene 

Inntektssystemet fordeler rammetilskudd og omfordeler skatteinntekter mellom fylkeskommunene.

Rammetilskudd og skatteinntekter er frie inntekter som fylkeskommunene kan disponere fritt, uten andre bindinger fra staten enn gjeldende lover og regler. De frie inntektene utgjør hoveddelen av fylkeskommunenes inntekter. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har ved flere anledninger varslet at inntektssystemet for fylkeskommunene vil bli revidert i forbindelse med regionreformen, blant annet for å sikre at det er tilpasset den nye fylkesinndelingen. Departementet la fram forslag til endringer i inntektssystemet den 7. januar 2019, og ber om tilbakemelding på forslagene i høringsnotatet.

Forslag til vedtak:
Rogaland fylkeskommune avgir høringsuttalelse i tråd med konklusjonen i  saksframlegget.

Per Kåre Foss, Krf, la fram et tilleggsforslag til innstillingen:
Fylkesutvalget vil spesielt fremføre at en generell regel for sammenheng mellom transportbehov og kystlinje i Rogaland treffer svært dårlig og er urimelig.  En ytterligere styrking/vekting av kystlinje fremfor behov som skole og jobbreiser vil gjøre dette enda verre for Rogaland.  
Fylkesutvalget i Rogaland mener innføring av en “objektiv modell” ikke burde vært effektuert når i alle fall en fylkeskommune kommer så skjevt ut. For Rogaland er konsekvensen av den nye modellen dramatisk, og det er stor frykt blant de reisende for at tilbudet blir rasert. 
Fylkesutvalget viser også til vedlagte notat som belyser konsekvensene for Rogaland.

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak, med tilleggsforslaget ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 34/19 Vedtatte tekstpunkter i tidligere årsbudsjett/økonomiplaner - status 

Fylkestinget vedtar tekstpunkter – også kalt verbalpunkter – i forbindelse med den årlige behandlingen av økonomiplan og årsbudsjett. Tekstpunktene krever oppfølging fra fylkesrådmannen, ofte i egne politiske saker.

For å følge opp ovennevnte tekstpunkt i økonomiplan 2019-2022 er det laget en samlet oversikt for årene 2016-2018, altså de tre første årene i inneværende fylkestingsperiode.

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Marianne Chesak, Ap, la fram et tilleggsforslag til forslag til vedtak:
Punkt 1, 32 og 39 i oversikten anses ikke som avsluttet

Jarle Nilsen, Ap, la fram et tilleggsforslag til forslag til vedtak:
I framtiden legges det fram en lignende sak for fylkestinget i oktoner.

Vedtak:

Forslag til vedtak, og tilleggsforslagene, ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg. 

Sak 35/19 Søknad om fritak fra verv - Simon Næsse, Ap 

Simon Næsse, AP har takket ja til stillingen som kommunaldirektør for kultur, idrett og frivillighet i Haugesund kommune.

Næsse søker om fritak fra alle sine folkevalgte verv - og ber om en vurdering av fritak også fra øvrige styreverv - med virkning fra 1. mars 2019 og ut valgperioden.

Forslag til vedtak:

Simon Næsse, AP, innvilges ikke fritak fra verv i folkevalgte organ i Rogaland fylkeskommune fra 1. mars 2019.

Begrunnelsen for vedtaket er at det ikke vil være uforholdsmessig vanskelig eller belastende for Næsse å skjøtte sine plikter i vervene, jf. kommuneloven § 15 (2).

Marianne Chesak (Ap) la fram et alternativt forslag til innstillingen:

1. Simon Næsse, Ap, innvilges ikke fritak fra vervet som folkevalgt i fylkestinget i Rogaland fylkeskommune fra 1.mars 2019. 

Begrunnelsen for vedtaket er at det ikke vil være uforholdsmessig vanskelig eller belastende for Næsse å skjøtte sine plikter i vervene jf. kommuneloven § 15 (2).

2. Følgende omrokkering fra 1.mars 2019: 

Fylkestinget

Bodil Elvie Tungland blir ny 14.vara

Fylkesutvalget

Jarle Nilsen inn for Simon Næsse

Frode Fjeldsbø inn for Tom Tvedt (permisjon til 30.06.19)

Henrik Heimly Steinnes ny 5 (6) vara

Fylkesvalgstyret

Jarle Nilsen inn for Simon Næsse

Frode Fjeldsbø inn for Tom Tvedt (permisjon til 30.06.19)

Henrik Heimly Steinnes ny 5 (6) vara

Opplæringsutvalget

Jarle Nilsen inn for Simon Næsse

Erling Nordgård ny 1.vara

Regional- og kulturutvalget

Arne B. Espedal ny 5. vara

Samferdselsutvalget

Tom Kalsås ny 5.vara

Bypakke Nord-Jæren – Felles politisk referansegruppe (samme som styringsgruppen for regionalplan Jæren):

Tom Kalsås ny 1.vara

Den Norske Filmfestivalen i Haugesund AS – Styret:

Hege Haukeland Liadal inn for Simon Næsse 

Haugalandspakken – styringsgruppen:

Asle Rafdal inn for Simon Næsse

KS – fylkesmøtet:

Henrik Heimly Steinnes inn for Simon Næsse

Andreas Bjelland Eriksen ny 4.vara og Eli Nessa ny 5.vara

KS – Landstinget:

Henrik Heimly Steinnes inn for Simon Næsse

Omstillinglovutvalget:

Henrik Heimly Steinnes inn for Simon Næsse

Regional planstrategi - styringsgruppe:

Arne B. Espedal inn for Simon Næsse

Regionalplan for klimatilpassing i Rogaland – styringsgruppe:

Frode Fjeldsbø inn for Simon Næsse

Regionalplan Jæren – Samme som Nord-Jæren

Stiftelsen Rogaland Kunnskapspark – Styret:

Andreas Bjelland Eriksen inn for Simon Næsse

Ungt Entreprenørskap – Politisk styrerepresentant

Samme som leder av opplæringsutvalget.

Toppvolley - Styret

Samme som leder av opplæringsutvalget

Vestlandsrådet:

Tom Kalsås inn for Simon Næsse

Vedtak: 

Alternativt forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 36/19 Utnevnelse av styremedlem og varamedlem til Haugalandsmuseet as 

En styreplass er gitt til rådighet som følge av at Rogaland fylkeskommune er fast tilskuddspart. I henhold til vedtektene for museet skal «Ett styremedlem skal være utpekt av Rogaland fylkeskommune med mindre fylkeskommunen avstår fra å nominere et medlem.» Fylkesrådmannen vurderer at det er i fylkeskommunens interesse å ha en representant i Haugalandsmuseet AS.

Vedtak: 

Et enstemmig fylkesutvalg oppnevner følgende representanter til styret i Haugalandsmuseet: 
Som medlem. Svein A. Abrahamsen 
Som varamedlem: Astrid Furumo 

Sak 37/19 Regionale kulturinstitusjoner - utnevning av styremedlem og varamedlem til Rogaland teater 

Den ene av medlemmene har av personlige årsaker behov for å fratre vervet sitt som styremedlem. Fylkesrådmannen vurderer det som hensiktsmessig at dette styremedlemmet blir løst fra vervet, og at det oppnevnes et nytt.

Forslag til vedtak: 

Utvalget oppnevner følgende styremedlemmer til Rogaland Teater AS:

- Medlem Alexandria Algard (erstatter medlem Gry Isabel Sannes)

- Varamedlem Trond Lie (erstatter varamedlem Gaute Aadnesen)

Vedtak: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 38/19 Søknad og permisjon fra politiske verv – Aase Simonsen, Høyre 

Aase Simonsen, H har søkt om permisjon fra vervene som medlem av fylkestinget, fylkesutvalget, opplæringsutvalget og trafikksikkerhetsutvalget fra 6. mars - 14. juni 2019. Bakgrunnen er at hun i denne perioden vil møte som fast representant på Stortinget. Hun ber om at dersom det i perioden skjer uforutsatte endringer på Stortinget eller i Regjeringen, som gjør at hun ikke lenger skal møte fast, får mulighet til å gjeninntre i sine fylkeskommunale verv med umiddelbar virkning.    

Forslag til vedtak:  

 1. Aase Simonsen, Høyre innvilges permisjon fra vervene som medlem av fylkestinget, fylkesutvalget, opplæringsutvalget og trafikksikkerhetsutvalget med virkning fra 6. mars 2019. Permisjonen gjøres gjeldende for det tidsrom hun møter som fast representant på Stortinget.  
 2. Det foretas følgende opprykk / nyvalg, gjeldende fra 6. mars 2019, gjeldende for det tidsrom Aase Simonsen, Høyre møter fast på Stortinget:  

  Fylkestinget  
  Staale Grude Haaland rykker opp fra vara nr. 1 til fast plass nr. 12  
  Ordinært opprykk på vararepresentantlisten, som også medfører at May Høie Håland for ovennevnte periode rykker opp som fast vara nr. 3.  

  Fylkesutvalget

  Som nytt medlem velges:
  Bjørn Sæstad, opprykk vara.

  Opplæringsutvalget:
  Som nytt medlem velges:
  Staale Grude Haaland, opprykk + ny siste vara Leif Erik Egaas

  Trafikksikkerhetsutvalget:
  Som nytt medlem velges:
  Ragnvald Nilsen – opprykk. Ny vara- Leif Erik Egaas.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Del denne artikkelen på: