Fylkesutvalget 27. november 2018

Fylkesutvalget er i ferd med å starte dagens møte.

Fylkesutvalget er i ferd med å starte dagens møte. Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal er klar. 

Møtet i fylkesutvalget ble avsluttet rundt klokka 16.15. Neste møte er i fylkestinget 11. og 12. desember. Møtet holdes i Haugesund. 

Trykk F5 for å oppdatere. Dette er ikke en offisiell protokoll, og feil kan skje. Protokollen publiseres så snart den er klar i   møtekalenderen. I møtekalenderen finner du også sakspapirene til møtet. 

Sak 208/18
Godkjenning av protokoll fra møte i fylkesutvalget den 23.10.2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra fylkesutvalgets møte 23. oktober 2018, godkjennes.

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg godkjente protokoll fra fylkesutvalgets møte 23. oktober 2018. 

Sak 209/18
Randaberg kommune - kommuneplan 2018-2030

Randaberg kommune har lagt fram et faglig godt gjennomarbeidet planforslag som følger opp føringer gitt i nasjonale og regionale retningslinjer og bestemmelser. Kommuneplanen tydeliggjør satsing på landbruket som en viktig næring ved at et strengt jordvern blir praktisert og ved at tidligere godkjente men ikke realiserte utbyggingsområder tilbakeføres til landbruksformål.

Fylkesutvalget orienteres om fylkesrådmannens planfaglige råd til kommunen og bes om å ta stilling til om høringsforslaget imøtekommer viktige nasjonale føringer, regionale planer og vedtak.

Forslag til vedtak:

 1. Rogaland fylkeskommune mener at Randaberg kommune har lagt fram et faglig godt gjennomarbeidet kommuneplanforslag, hvor føringer gitt i nasjonale og regionale retningslinjer og bestemmelser i hovedsak er ivaretatt. Kommunen markerer satsing på landbruket som viktig næring ved å praktisere et strengt jordvern og ved at godkjente framtidige utbyggingsområder tilbakeføres til landbruksformål.
 2. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse mot foreslått utvidelse av næringsområdet på Randabergsletta for den del som omfatter aktivt jordbruksareal (ca. 22 da).
 3. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til manglende bestemmelser som setter forbud mot økt detaljhandel i hele næringsområdet på Randabergsletta, herunder utvidelser av eksisterende virksomheter.
 4. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til manglende avklaring av områder avsatt til handel med plasskrevende varer slik forutsatt i overordnet regional plan.
 5. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse mot utfylling av Mekjarvik havn til næringsformål, område BN2. Hovedbegrunnelsen for innsigelsen er behovet for anleggshavn i forbindelse med Rogfast, samt krav om beredskap- og reservehavn for nødvendig ferjedrift. Uavklarte virkninger på landskap-, friluftsliv og naturvernverdier, samt uheldig virkning for kulturminneverdier inngår i vurderingen av innsigelsen.

Pål Morten Borgli (FrP) la fram alternativt forslag til punkt 1:
Siste avsnitt i punkt 1 utgår og erstattes med: Godkjent ombyggingsområde på Grødem beholdes.

Arne Bergsvåg (SP) la fram alternativt forslag til punkt 2 og punkt 5:

2. Innsigelsen kan fråfallast under forutsetning av at foreslått utbyggings område (jf. pkt 1.) blir tilbakeført til landbruk. Videre at næringsområdet får en høy utnyttelsesgrad for lettere næring.

5. Rogaland fylkeskommune (RFK) fremmer ikke innsigelse mot utfylling av Mekjarvik havn til næringsformål. Behov for beredskapshavn, grad av utfylling med vidare blir avklart i reguleringsplan.

Torfinn Ingeborgrud, MDG, fremmet et tilleggsforslag, nytt punkt 6:  
6. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til det planlagte arealet for fiskeoppdrett ved Alstein. Dette begrunnes i mangelfulle utredninger i forhold til konsekvenser for nærområdet og rødlistede fuglearter. Jf. Kommuneplanbestemmelsen paragraf 16.2.1
Innsigelsen begrunnes også i forhold til akvakulturloven og hensynet til vannmiljø og biologisk mangfold. Fylkeskommunen vil påpeke at det er registrert 2 gyteområder for reker i nærheten, og det forhold at dagens driftsform innen fiskeoppdrett innebærer bruk av store mengder kjemikalier som tar livet av reker. Fylkeskommunen mener også det er grunn til å være bekymret for den samlede belastning på Håsteinfjorden i og med at hovedutløpet fra renseanlegget for Nord-Jæren er lokalisert i nærheten. 

Vedtak:

Punkt 1: Første avsnitt i punktet ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Punkt 1: Alternativt forslag til andre avsnitt i punkt 1, fremmet av Borgli, fikk stemmene til Frp (2) og falt.
Punkt 1: Andre avsnitt i punktet ble vedtatt med stemmene til Ap, H, KrF, Sp, V og MDG. FrP stemte mot.

Punkt 2 i innstillingen fikk stemmene til MDG og V og falt. FrP stemte mot.
Alternativt forslag til punkt 2, fremmet av Bergsvåg, ble vedtatt med stemmene til KRF, Ap, H, SP.

Punkt 3 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, Sp, MDG, V. H og FrP stemte mot.
Punkt 4 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, H, Sp, MDG, V. FrP stemte mot.

Punkt 5 i innstillingen fikk stemmen til MDG og falt. FrP stemte mot.

Alternativt forslag til punkt 5 ble vedtatt med stemmene til KrF, Sp, Ap, H MDG og V. 

Nytt punkt 6 fikk stemmen til MDG og falt. 

Sak 210/18
Kommuneplan for Sandnes 2019-2035 – tilleggshøring

Sandnes kommune har sendt ut tilleggshøring på kommuneplanen, med mange justeringer fra førstegangshøringen. Rogaland fylkeskommune fremmet innsigelser og faglige råd til planen ved førstegangshøring. Mange av de faglige rådene og en del av innsigelsene er nå fulgt opp gjennom endring av bestemmelser og noen områder som er tatt ut av plankartet. I tillegg har kommunen lagt inn noen nye områder som ikke var med i første behandling, samt gjort betydelige endringer i bestemmelsene.

Fylkesutvalget skal ta stilling til endringene fra planforslaget som har vært på førstegangshøring. Det legges ikke opp til å frafalle innsigelser i forbindelse med tilleggshøringen, men det orienteres i saksframstillingen om hvilke områder som det var fremmet innsigelse mot som er tatt ut.

Forslag til vedtak:

 1. Rogaland fylkeskommune har ingen merknader til nye områder som kommer fram i forbindelse med tilleggshøringen ut over det som fremgår av faglige råd.
 2. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til at det åpnes for tjenesteyting i området Sa11.
 3. Rogaland fylkeskommune har ingen merknader til øvrige bestemmelser ut over det som fremgår av faglige råd, men vurderer at innsigelsene fremmet ved førstegangshøring ikke er imøtekommet.
 4. Rogaland fylkeskommune anbefaler at gjenstående innsigelser søkes løst gjennom drøfting og eventuelt mekling av planen. 

Anita Egeli (Frp) la fram alternativt forslag til innstillingen:
Rogaland fylkeskommune har ingen merknader til nye områder som kommer fram i forbindelse med tilleggshøringen fra Sandnes kommune.

Vedtak:

Alternativt forslag, fremmet av Egeli, fikk stemmene til FrP (2) og falt.
Punkt 1 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, H, MDG og V. FrP stemte mot.
Punkt 2 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, MDG og V. H og FrP stemte mot.
Punkt 3 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, H, MDG og V. FrP stemte mot.
Punkt 4 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, H, MDG og V. FrP stemte mot.

Sak 211/18
Stavanger kommune - reguleringsplan - Misjonsmarka sør plan 2418 - begrenset høring av endring

Plan 2418 – Reguleringsplan for Misjonsmarka sør - Eiganes og Våland bydel er sendt på begrenset høring etter vedtak om å endre planbestemmelsene slik at det er mulig å oppføre større balkonger enn de eksisterende. Det er også gjort vedtak om å ta ut næringsområdet som er del av samme plan, men denne endringen er ikke sendt på høring.

Rogaland fylkeskommunes ansvar for vern av regionale og nasjonale kulturminner fordrer at saken legges fram for behandling i fylkesutvalget. Utvalget skal ta stilling til om det skal fremmes innsigelse til det endrete planforslaget.

Forslag til vedtak:

Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot endring av § 5-1 kulepunkt 7 i Plan 2418 – Reguleringsplan for Misjonsmarka sør - Eiganes og Våland bydel som åpner for fasadeendring gjennom å bygge større balkonger innenfor planområdet. Endringen er i strid med planens formål om vern samt regionale og nasjonale kulturminneinteresser.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, H, MDG, SP, V. FrP stemte mot. 

Sak 212/18
Fylkeskommunens behandling av kommunale plansaker

I forbindelse med fylkestingets behandling av årsbudsjett og økonomiplanen for 2018-2021 ble det lagt inn følgende verbalpunkt:

4.1 Regionalplan og regionalplansaker Fylkestinget ber fylkesrådmannen ha en grundig gjennomgang av av hvilken detaljgrad de skal ha i kommunale plansaker. Målet må være å ha fokus på viktige regionale utfordringer, forenkling og å sikre en effektiv arealplanlegging.

Vedlagte notat viser fylkesrådmannens oppfølging av fylkestingets bestilling og legges frem for fylkesutvalget til orientering. 

Forslag til vedtak:
1. Fylkesutvalget tar saken til orientering og ber fylkesrådmannen iverksette foreslåtte tiltak og anbefalinger.

Pål Morten Borgli (FrP) la fram alternativt forslag til innstillingen:

Fylkesutvalget tar saken til orientering og ber fylkesrådmannen iverksette praksis som i større grad ivaretar lokalt selvstyre.

Vedtak:

Alternativt forslag fremmet av Borgli, fikk stemmene til FrP (2) og falt:
Innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, H, Sp, MDG og V. 

Sak 213/18
Oppstart utarbeidelse av planprogram og hovedutfordringer for- regionalplan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2022-2027

 Hensikten med saken er å orientere om og formalisere oppstart av planprosessen for Regionalplan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2022-2027. Planprogram og dokumentet hovedutfordringer for vannmiljø skal sendes på høring innen 1. april 2019, jf. brev av 5. juli 2018 fra Klima- og miljødepartementet. Det er behov for å vurdere videreføring av handlingsprogrammet til gjeldende Regionalplan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021, ut resten av planperioden. Eksisterende handlingsprogram gjelder for 2016-2018 og foreslås videreført for perioden 2019-2021.

Forslag til vedtak:

 1. Arbeidet med Regionalplan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2022- 2027 starter opp i samsvar med saksforlegget og i tråd med føringene gitt av Klima- og miljødepartementet.
 2. Eventuelle endringer i planområdet og underliggende vannområder vil bli vurdert i løpet av planprogramfasen.
 3. Handlingsprogrammet for 2016-2018 til gjeldende Regionalplan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021 videreføres for perioden 2019-2021.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 214/18
Fordeling av fylkeskommunal tilskuddsordning for vannmiljøtiltak i 2018

Regional- og kulturutvalget disponerte den 8.2.2018 kr 1 700 000 fra miljøtiltaksmidlene til vannforvaltningstiltak. Fylkesutvalget er delegert myndighet til å fordele midlene. Det betyr at rammen og fordelingen av midler ligger til to forskjellige utvalg.

Det har kommet inn 10 søknader om støtte i 2018. Totalt søkes det om kr. 870 140. Det må tas stilling til hvilke av søknadene som skal prioriteres og tildeles midler. Det må også tas stilling til om tilskuddsmidler som blir fordelt, men som ikke blir benyttet, skal overføres til neste års pott for tilskudd til vannmiljøtiltak når tilsagnsperioden er ute.

Forslag til vedtak:

 1. Det gis tilsagn om tilskudd til prosjekter slik det framgår av tabell 2 i saksutredningen. Generelle forbehold omtalt i saksutredningen og forbehold omtalt for det enkelte prosjekt i vedlegg 1, skal gjelde. Fylkestilskudd til vannmiljøtiltak 2018 fordeles på følgende måte:

  Erlend Ånestad Fysisk miljøtiltak 36 200 kroner
  Haugalandet vannområde Frivillige tiltak i landbruket på Haugalandet 480 000 kroner
  Tysvær kommune Minikurs om inngrep i vassdrag 12 500 kroner
  Ryfylke vassområde Kartlegging av sjøaure i Ryfylke 100 000 kroner
  Christian Aasland Fysiske miljøtiltak 75 996 kroner
  Einar Hanasand Fysiske miljøtiltak 15 700 kroner
  Einar Hanasand Fysiske miljøtiltak 9 900 kroner
  Bent-Eirik Brunes Fysiske miljøtiltak 14 850 kroner
  Thorleif Sunde Fysiske miljøtiltak 14 550 kroner
  Totalt: 759 696 kroner

 2. Midler som blir fordelt i 2018, men som ikke blir benyttet i løpet av den treårige tilsagnsperioden, overføres til neste års pott for tilskudd til vannmiljøtiltak.
 3. Ufordelt beløp for 2018 på kr 745 031 tilbakeføres fylkesbudsjettet for omfordeling.

Torfinn Ingeborgrud (MDG) la fram et tilleggsforslag til nytt punkt 4:
4. Fylkesutvalget ber rådmannen vurdere om det er behov for å gjøre denne tilskuddsordningen mer kjent, for å få flere til å søke.

Vedtak:

Punkt 1-3 i innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Tilleggsforslaget til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

 

Sak 215/18
Orienteringssak og status i arbeidet med universell utforming 2017/18

Saken fremmes for å gi en orientering om status i arbeidet med universell utforming (uu) i Rogaland fylkeskommune. Saken gir også en oversikt over utfordringer i arbeidet med uu i tiden fremover. Det oppnevnes varamedlemmer til styringsgruppen for fylkesdelplan for universell utforming.

Forslag til vedtak:

 1. Som varamedlemmer til styringsgruppen for Fylkesdelplan for universell utforming velges:

  Astri Furumo, AP
  Jan Gunnar Mattingsdal, KrF
  Lisbeth Vikse, H
  Sofie Margrethe Selvikvåg, SP
  Torunn A. Rasmussen, FrP
  Eirik Faret Sakariassen, SV
  Svein Abrahamsen, V
  Bjørn Erik Davidsen, MDG

 2. Fylkesordfører og leder av fylkesrådet for funksjonshemmede deltar som observatører i styringsgruppens møter.
 3. Fylkesutvalget tar status- og orienteringsrapporten for 2017/18 til orientering.

Inghild Vanglo (AP) fremmet et tilleggsforslag til innstillingen, nytt punkt 4:
Fylkesutvalget ser med bekymring på statens synkende interesse for universell utforming.

Det bes om at fylkesrådmannen tar initiativ til et møte med sentrale aktører i Barne - og likestillingsdepartementet, KS og med Rogalands-benken for å bidra til å løfte arbeidet med universell utforming høyere opp på dagsorden. 

Vedtak:

Innstillingen, inkludert tilleggsforslaget til nytt punkt 4, ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.

Sak 216/18
Tilskudd til universell utforming 2018

Fylkesrådmannen fremmer forslag til utlysning av midler til universell utforming i tråd med vedtaket i regional- og kulturutvalget den 12.04.18 og mål i Fylkesdelplan for universell utforming. 

Fylkesrådmannen ber om at kr 965 000 omdisponeres til bruk i Rum-prosjekter i 2019. Dette er midler fra 2017 pålydende kr 640 000 som skulle blitt brukt i 2018, og restbeløp for inneværende år kr 325 000.

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesutvalget vedtar at restmidler pålydende kr 965 000 avsatt til universell utforming benyttes til tilskudd i RUM-ordningen til publikumsbygg.
 2. Kulturbygg gis høy prioritet og mottaker av tilskudd skal legge til rette for at fylkesrådmannen kartlegger arenaene og registrerer dem på nettsiden tilgjengelighet.no.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 217/18
Fremtidig organisering og utvikling av Rogaland arboret og Stavanger botaniske hage, prinsipper

I 2015 ble det igangsatt et arbeid med utredning av fremtidige løsninger for organisering/selskapsform, driftsmodeller, utviklingsmuligheter og økonomi for Rogaland Arboret. Samrådsmøte for Arboretet ga oppdraget og mandatet for utredningsarbeidet. Videre inngikk det i oppdraget å vurdere fremtidig samarbeid/organisering og eierformer, samt økonomiske forutsetninger og rammer. Arbeidet er forankret i representantskapet og styret i Rogaland Arboret.

Med bakgrunn i konklusjonene i sluttrapporten ble det fremmet likelydende sak i kommunene i 2018. Fylkeskommunen fremmer her sak med tilsvarende innhold, litt forkortet og med noe ulik begrunnelse enn for kommunene. Kommunenes saksutredning er vedlagt (vedlegg 2).

Forslag til vedtak:

 1. Fylkestinget tar redegjørelsen om Botanisk Vitensenter til orientering.
 2. Rogaland fylkeskommune tar til orientering at rådmennene i Stavanger og Sandnes kommuner i samarbeid med Stiftelsen Rogaland Arboret fullfører arbeidet med å slå sammen Rogaland Arboret og Botanisk hage til en driftsorganisasjon i samsvar med redegjørelsen i denne saken. Rogaland fylkeskommune deltar ikke på eiersiden.
 3. Fylkestinget godkjenner at det i økonomiplanen for 2019-2022 legges til grunn en ny finansieringsmodell for et sammenslått Rogaland Arboret og Stavanger Botaniske hage hvor fylkeskommunens tilskudd trappes opp fra kr 380 425 i 2018 til 800 000 kroner fra 2019. Fylkeskommunens bidrag settes til 10 % av totalt budsjett, begrenset oppad til 800 000 kroner pr. år i 2019-kroner.
 4. Ein tek atterhald om fylkestinget si budsjetthandsaming for perioden 2019 – 2022

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 218/18
Meld. st. 6, 2018-2019, oppgaver til nye regioner

Kommunal og moderniseringsdepartementet la 19. oktober 2018 fram Meld. St. 6 (2018 – 2019), Oppgaver til nye regioner. Meldingen bygger bl.a. på rapport fra et ekspertutvalg (Hagen-utvalget): «Regionreformen. Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene. Februar 2018.» Fylkestinget vedtok i møte 24. april 2018 en uttalelse til anbefalingene i denne rapporten.

Fylkesutvalget får saken til orientering. 

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Anja Berggård Endresen, V, la fram et alternativt forslag til innstillingen:
Fylkesutvalget ser positivt på at Meld. St. 6 foreslår at regionene skal få et større ansvar for det regionale utviklingsarbeidet. Vi forutsetter da at Stortinget følger opp intensjonen bak denne styrkingen med å sikre nødvendige regionale utviklingsmidler.
Fylkesutvalget ser derfor med bekymring på at fremlegget til Statsbudsjettet for 2019, innebærer både kutt i regionale utviklingsmidler, redusert tildeling til de regionale forskningsfondene og reduksjon i midler til bredbåndsutvikling.

Vedtak:

Alternativt forslag til innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 219/18
Rogaland fylkeskommune - eierskapsmelding 2018

Rogaland fylkeskommune (RFK) har eierandel (aksjer) i en rekke selskap. RFK har også skutt i kapital i noen stiftelser, og deltar på eiersiden i noen interkommunale selskap (IKS). Fylkesrådmannen foretar årlig en statusgjennomgang i virksomheter der fylkeskommunen har eierinteresser.

Fylkesrådmannen legger med dette frem den årlige eierskapsmeldingen for behandling. 

Forslag til vedtak:
Eierskapsmelding for 2018 tas til orientering.

Fylkestinget vedtar «Prinsipper for godt eierskap» og «Kjøreregler» med endringer som markert med rødt i saksfremlegget. 

Vedtak:

Et enstemmig fylkesutvalg vedtok at saken utsettes for behandling i fylkestinget i mars 2019.

Sak 220/18
Rullering av handlingsprogram næring 2019

Fylkesrådmannen legger fram et forslag til HP Næring for 2019 som skal styre midlene mot prosjekter som har som målsetting å bidra til omstilling, økt verdiskaping og sikre/skape arbeidsplasser.

Forslag til vedtak:
Handlingsprogram næring 2019 godkjennes.
Fylkestinget delegerer retten til å fatte enkeltvedtak i behandling av søknader til administrasjonen.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 221/18
Evaluering av innovasjon Norge Rogaland etter at de regionale styrene ble lagt ned

Fylkesrådmannen legger sak om evaluering av Innovasjon Norge Rogaland fram til orientering.

Forslag til vedtak:
Fylkestinget tar saken om evaluering av Innovasjon Norge etter at de regionale styrene ble lagt ned til orientering.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 222/18
Skal Rogaland få et eget regionalt forskningsfond fra 2020 som følge av regionsreformen?

Regionalt forskingsfond Vestlandet (RFF Vestlandet) er et av syv regionale forskningsfond i Norge og inkluderer fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Fondene får midler direkte fra Kunnskapsdepartementet (KD).

I forbindelse med regionreformen legges det til grunn at fondsregionene for de regionale forskningsfondene blir identiske med de nye regionene fra 01.01.2020. Det vil si at Rogaland vil bli et eget regionalt fond og går ut av samarbeidet med Hordaland og Sogn og Fjordane om Regionalt forskingsfond Vestlandet.

Forslag til vedtak:
Fylkestinget vedtar at Rogaland blir en egen fondsregion og får et eget regionalt forskningsfond.

Det gjennomføres dialog med region Vestland (Hordaland og Sogn og Fjordane) med sikte på å få utredet mulighetene for et interregionalt forskningsfond.

Anja Berggård Endresen (V) la fram forslag om å stryke første avsnitt i forslaget. 

Vedtak:

Forslaget fremmet av Berggård Endresen fikk stemmene til Ap, KrF, H, MDG, V, SP. Frp stemte for innstillingen. 
Andre avsnitt i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, H, MDG, V, SP. FrP stemte mot. 

 

Sak 223/18
Stavanger forum – kapitalforhøyelse

Stavanger kommune har henvendt seg til Rogaland fylkeskommune om kapitalforhøyelse for Stavanger Forum.

Fylkestinget bes ta stilling til omgjøring av resterende lån til egenkapital før endelig organisering av Stavanger Forum AS er avklart. Det vurderes også deltakelse i en kapitalutvidelse høsten 2018, eller våren 2019 før en ny organisering av selskapet er avklart. 

Forslag til vedtak:
Rogaland fylkeskommune godkjenner en utvidelse av aksjekapitalen på kr. 2,5 mill., men fylkeskommunen ønsker ikke å delta i kapitalutvidelsen og aksepterer dermed en mindre eierandel med de konsekvenser det medfører.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 224/18
Driftsstøtte til Ryfylke IKS

Ryfylke IKS har søkt om driftsstøtte til opprettelse av selskapet New Kaupang, som skal drive produktutvikling og markedsføring av lokasjoner i Rogaland for etablering av kraftkrevende industri. Rogaland fylkeskommune er søkt om 1,5 millioner kroner pr år i tre år. Det søkes samtidig om kr 500 000 fra medlemskommunene for hvert år.

Forslag til vedtak:
Rogaland fylkeskommune innvilger 4,5 millioner kroner til opprettelse av selskapet New Kaupang AS. Innbetalingene skjer ved innbetaling av aksjekapital på kr 1 500 000 ved stiftelsen i 2019 og innbetaling av driftskapital på kr 1 500 000 hvert av årene 2020 og 2021.

Fylkeskommunen oppnevner to styremedlemmer til selskapet.

Ein tek atterhald om fylkestinget si budsjetthandsaming for perioden 2019 – 2022.

Vedtak:

 Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 225/18
Matsatsing Rogaland - økonomisk støtte og ny regional satsing

Regional og kulturutvalget stilte spørsmål om matsating i Rogaland og oppfølging av Matmanifest. Ved behandling i sitt møte 18. oktober 2018 sendte utvalget saken tilbake til rådmannen med følgende vedtak: 

Regional og kulturutvalget ber om en orienteringssak til neste møte i utvalget, som igjen besvarer følgende spørsmål: På hva slags måte kan fylkeskommunen være med og bidra til at målsettingene i det regionale matmanifestet nås? Saken må også belyse de planer og mål man har i fylkeskommunen når det gjelder matsatsing i hele Rogaland, hvilke administrative virkemidler og økonomiske virkemidler som er tilgjengelige for å oppfylle målene i det regionale matmanifestet samt hva slags ansvarsfordeling man har tenkt seg mellom de ulike aktørene for å nå de målene som er satt.

Fylkesrådmannen forsøker i denne omgang å svare på noen av spørsmålene utvalget stiller, og gjør rede for fremdrift og utvikling i andre deler av vedtaket. En stor del av saksutredningen er gjentakelse av tidligere fremstillinger fra 2017 og 2018, men det vil også gjøres rede for ulike initiativer innen matsatsing som er på gang.

Fylkesrådmannen legger ikke frem en egen strategi og målsettinger for den videre utvikling innen næringen, men gjør rede for hvordan næringen arbeider med en felles plattform for dette arbeidet og en tidsplan for når en strategi for dette arbeidet kan ventes lansert.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune støtter videreføring av arbeidet med Matregion Rogaland i 2019. Det forutsettes at aktørene som er engasjert i arbeidet med Matregion Rogaland, i løpet av 2019 får på plass en strategi med klare målsettinger for matnæringen i Rogaland. Målsettingene i Matmanifestet må være tydelige i strategi og oppgaver for en ny organisasjon. Strategien må inneholde en plan for fremtidig organisering og finansiering for videre koordinering av matnæringen i Rogaland.

Finansiering av det videre arbeidet ses i sammenheng med økonomiplan 2019 – 2022.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, MDG, H og V. FrP stemte mot.

Sak 226/18
Overføring av aksjer fra Rogaland forsknings - og nyskapningsfond AS til Stiftelsen Rogalandsforskning

Rogaland fylkeskommune (RFK) eier i dag 36,5 % av Rogaland forsknings- og nyskapningsfond AS (RFN), hvorav NHO Rogaland (NHO) eier 12,5 %, og Stiftelsen Rogalandsforskning (RF) eier 51 % av aksjene.

Den 2. oktober 2018 ble det avholdt eiermøte om fremtidig organisering av RFN. Her ble man enige om at styret i RF først behandlet saken om fremtidig organisering, og deretter fremmer forslag til løsning basert på sitt syn til de øvrige eierne.

Styret i RF vedtok i styremøte den 30. oktober 2018 å støtte forslag om å avvikle RFN etter en av modellene foreslått i utsendt styrenotat, og overføre formål og virksomhet (utdeling av forsknings- og innovasjonspris) i tråd med forslagene over til RF. Dette vil spare kostnader (man slipper revisjon og regnskap hvert år fremover for RFN).

Nå bes øvrige eiere i selskapet RFN (Rogaland fylkeskommune og NHO Rogaland) om å behandle forslaget.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune godtar avvikling av Rogaland forsknings- og nyskapningsfond AS i samsvar med en av de skisserte modellene, og at aktiviteten i selskapet videreføres i Stiftelsen Rogalandsforskning. Fylkesordfører gis fullmakt til å fatte nødvendige vedtak i selskapets generalforsamling.

Formål og kriterier for forsknings og nyskapingsprisen i Rogaland beholdes som beskrevet.

Rogaland fylkeskommune godkjenner at deler av styret i Stiftelsen Rogalandsforskning utgjør komitéen som tildeler prisen, bestående av NHO Rogalands og Rogaland fylkeskommunes oppnevnte representanter pluss styreleder i Stiftelsen Rogalandsforskning. Dersom sistnevnte er oppnevnt av NHO eller Stiftelsen Rogalandsforskning, inngår et annet styremedlem fra Stiftelsen Rogalandsforskning-styret i komiteen.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 227/18
Klimapartnere Rogaland budsjett og styre

Klimapartner-nettverket er et offentlig/privat samarbeid hvor hovedmålet er å redusere klimagassutslipp og stimulere til grønn samfunns- og næringsutvikling. Klimapartnere Rogaland jobbet tett med nettverkene i Agder og Hordaland, noe som førte til at vi hadde 10 partnere allerede ved lansering: Asplan Viak, Risa, DNB, Sola Betong, Stavanger kommune, Rogaland fylkeskommune, Atea, Aldente reklamebyrå, Intergrate Renewables og ASKO. Fylkesmannen i Rogaland har kommet til i løpet av høsten.

 

 1. Fylkestinget bes godkjenne og bevilge budsjettkostnader for 2019 og 2020.
 2. Fylkestinget bes oppnevne en representant til styringsgruppen for Klimapartnere Rogaland

Forslag til vedtak:

 1. Klimapartner-budsjettet behandles i økonomiplanen for 2019-2022.
 2. Som representant til styringsgruppen for Klimapartnere Rogaland oppnevner fylkestinget:
  Torfinn Ingeborgrud (MDG)
  Inghild Vanglo (Ap)

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, Sp,H,MDG og V. FrP stemte mot. 

Sak 228/18
Regional kulturplan - rullering av handlingsprogram for 2019

Fylkestinget bes om å ta stilling til rulleringen av handlingsprogrammet.

Forslag til vedtak: 

Rullering av handlingsprogram for Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 for 2019 godkjennes, samt de endringer som eventuelt fremkommer av endelig vedtatt økonomiplan 2019 – 2022.
Revisjon av Regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 igangsettes i 2019. 

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 229/18
Eierstruktur for Ryfast AS

Fylkestinget må i saken ta stilling til om aksjene i Ryfast AS, med bakgrunn i vedlagte redegjørelse fra Ryfast AS, allikevel skal selges til det regionale bompengeselskapet Ferde AS før det legges frem sak om takst og rabattstruktur i Ryfast-prosjektet.

 Forslag til vedtak: 

 1. Fylkestinget godkjenner salg av fylkeskommunens aksjer i Ryfast AS til Ferde AS. Det legges til grunn et vederlag tilsvarende aksjenes pålydende justert med 80% av endringen i KPI regnet fra aksjekapitalens innbetaling til måneden før transaksjonen gjennomføres.
 2. Før Rogaland fylkeskommune gir sin tilslutning til at nytt takst- og rabattsystem innføres i prosjektet Ryfast, bes fylkesrådmannen å utrede takstnivået med de nevnte forutsetninger, passeringstak og den faktiske renten Ryfast betaler i dag.
 3. Det innføres rabatt på 20 pst. for kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig avtale og elektronisk brikke. Det gis ikke rabatt til kjøretøy i takstgruppe 2.
 4. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 betaler 50 pst. av taksten for konvensjonelle kjøretøy etter rabatt.

Arne Bergsvåg (Sp) la fram alternativt forslag til nytt punkt 4:
4. For nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 utredes to alternativ, med  henholdsvis 50% og 100% takst for konvensjonelle kjøretøy etter rabatt.

Torfinn Ingeborgrud, MDG, fremmet tilleggsforslag om et nytt punkt 5: 
Rogaland fylkeskommune ber om at det innføres betalingsfritak for laste- og varebiler med nullutslippsteknologi. 

Vedtak:

Punkt 1 i innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Punkt 2 i innstillingen ble vedtatt mot FrPs stemmer.
Punkt 3 i innstillingen ble vedtatt mot FrPs stemmer.
Punkt 4 i innstillingen fikk stemmene til MDG og V og falt. FrP stemte mot:
Alternativt forslag til punkt 4 ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, H, og Sp.
Tilleggsforslaget fremmet av Ingeborgrud, fikk stemmene til MDG og V og falt. 

Sak 230/18
Regionreformen - organisering av fremtidig fylkesvegadministrasjon

Stortinget vedtok 8.juni 2017 en ny inndeling av regionalt folkevalgt nivå, kjent som regionreformen, med følgende tillegg: «Stortinget ber regjeringen sørge for at regional vegadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesvegene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå.»

For å kunne være i stand til å håndtere overføringen og for å kunne holde fremdriftsplanen må Rogaland fylkeskommune med bakgrunn i regjeringens forslag bestemme allerede nå hvordan en ønsker å organisere fremtidig fylkesvegadministrasjon.

Forslag til vedtak:

 1. De oppgaver som overføres fra Statens Vegvesen til Rogaland fylkeskommune organiseres under fylkesrådmannen.
 2. Oppgavene til fylkesvegadministrasjonen oppfattes til å være en verdikjede der utredning, bygging, drift, vedlikehold og forvaltning ses i en sammenheng. Den videre organiseringen av fylkesveiadministrasjonen skal ta utgangspunkt i en slik forståelse. Samferdselsutvalget anbefaler derfor at dette organiseres samlet under samferdselsavdelingen.
 3. For Rogaland fylkeskommunens vedkommende forventes ansvaret fra dagens Sams overført pr. 1.1.2020.
 4. Leder for ny organisatorisk enhet med ansvaret for vei i fylket forventes ansatt i løpet av februar 2019. For Rog FK vedkommende er det ønskelig å kunne ansette ledergruppen i en åpen prosess, hvor både interne og eksterne kan søke på lederstillinger.
 5. Det vil være stor aktivitet i hele fylke de kommende år. Det vil derfor være hensiktsmessig med kontor både i Haugesund, Stavanger og Egersund for å opprettholde et tett samarbeid med kommunene. Rådmannen bes om å komme tilbake med en sak der behov og omfang blir vurdert i lys av aktivitet i området de kommende år og mulig arbeidsfordeling mellom kontorene.

 Arne Bergsvåg (Sp) la fram et tilleggsforslag til punkt 2.
ordet plan settes inn slik at setningen blir... en verdikjede der utredning, plan, bygging, drift, vedlikehold og forvaltning....

Vedtak:

Innstillingen, med tilleggsforslaget, ble enstemmig vedtatt av fylkesutalget. 

Sak 231/18
Nasjonal digital læringsarena (NDLA) reforhandling

Fylkesutvalget bes ta stilling til om Rogaland fortsatt skal være en del av NDLA-samarbeidet.

Forslag til vedtak:
Rogaland melder seg inn i NDLA-samarbeidet.

Kostnaden for deltakelse innarbeides i budsjettet for 2019, estimert til 8 millioner kroner.

Opplæringsutvalget ber om å delta i høring på NDLAs planer for videre utvikling.

Opplæringsutvalget forutsetter at kostnadsfordeling, budsjetter og regnskap legges frem for utvalget.

Rogaland fylkeskommune mener at NDLA bør opprette et fast kontaktpunkt hvor sentrale nasjonale tillitsvalgte fra skolesektoren kan møte dem til innspill og samarbeid.

NDLA bes holde fokus på at faginnhold blir tilbudt på både bokmål og nynorsk.

Anita Egeli, FrP, fremmet alternativt forslag til innstillingen:
Rogaland melder seg ikke inn i NDLA-samarbeidet.

Solveig Ege Tengesdal, KrF, fremmet forslag om et tilleggspunkt:
Forøvrig vises det til uttalelse fra ungdommens fylkesting. 

Vedtak:

Forslaget fra Egeli fikk stemmene til FrP (2) og falt.
Innstillingen ble vedtatt, inkludert tilleggspunktet, med stemmen til KrF, Ap, H, Sp, V og MDG. 

Sak 232/18
Fritaksordning i fremmedspråk for elever med spesifikke lærevansker

Utdanningsdirektoratet har i samarbeid med Kunnskapsdepartementet sendt ut et høringsnotat med forslag til nye regler som skal sikre et ikke-diskriminerende regelverk for elever med bestemte funksjonsnedsettelser. Reglene handler særlig om elever med dysleksi og andre spesifikke lærevansker, og deres utfordringer i faget fremmedspråk.

Det overordnede spørsmålet i forbindelse med nye regler er hvordan man skal sikre at elever med ulike funksjonsnedsettelser ikke diskrimineres, samtidig som andre viktige mål, som blant annet retten til støtte og tilrettelegging, beholdes. Et annet viktig hensyn er at vitnemålets status som dokumentasjon på en bestemt kompetanse ikke undergraves.

Forslag til vedtak:

Rogaland fylkeskommune slutter seg til alternativ A:
«Ny forskrift til opplæringslova § 3-22 a skal lyde:
§ 3-22 a Fritak frå vurdering med karakter i framandspråk i vidaregåande opplæring

Ein elev i vidaregåande opplæring kan få fritak frå vurdering med karakter i framandspråk dersom desse vilkåra er oppfylt:

 1. Eleven har spesifikke lærevanskar.
 2. Eleven har vedtak om spesialundervisning i framandspråk.
 3. Ei sakkunig vurdering seier at eleven sjølv med tilrettelegging med spesialundervisning ikkje kan forventast å nå kompetansemåla i faget. 

Elevar som er fritekne frå vurdering med karakter skal ha halvårsvurdering og anna undervegsvurdering utan karakter.

Avgjerda til fylkeskommunen om fritak frå vurdering med karakter i framandspråk er eit enkeltvedtak.»

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 233/18
Høring - endringer i opplæringsloven - opplæring i kvensk - yrkesopplæringsnemnder

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i opplæringsloven. Det er i anledning saken utpekt 44 høringsgrupperinger hvorav fylkeskommunene utgjør en av disse.

Det foreliggende høringsnotatet omhandler forslag om:

1. Endringer i opplæringsloven § 2-7 Finskopplæring for elevar med kvensk-finsk bakgrunn. Departementet foreslår å presisere at elever som har rett til opplæring i finsk også har rett til opplæring i kvensk dersom de heller ønsker det.

2. Endringer i opplæringsloven § 12-3 Yrkesopplæringsnemnder og yrkesutval. Departementet foreslår å endre loven slik at alle organisasjonene som i dag er representert i det nasjonale Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring får en rett til å være representert i de fylkeskommunale yrkesopplæringsnemndene.

Fylkesrådmannen svarer på punkt 2 – Yrkesopplæringsnemnder, som angår fylkeskommunen. Punkt 1 som omhandler kvensk i grunnskolen angår ikke fylkeskommunen.

Forslag til vedtak:

 Rogaland fylkeskommune gir følgende innspill til høring om endringer i opplæringsloven §12-3 Yrkesopplæringsnemnder og yrkesutval.

 • Rogaland fylkeskommune ønsker at fylkeskommunene selv skal kunne bestemme hvor mange medlemmer yrkesopplæringsnemnda skal ha.
 • Rogaland fylkeskommune ser store fordeler med at det er folkevalgte representanter i yrkesopplæringsnemnda og at det må være balanse mellom partene og folkevalgte. Yrkesopplæringsnemndene kan få en for bred representasjon dersom alle organisasjoner som er representert i samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring (SRY) også skal ha har rett til å være representert i de fylkesvise yrkesopplæringsnemndene, enten som medlem eller som varamedlem. Dette kan komme til til å gå utover kvaliteten i fag- og yrkesopplæring i fylkeskommunen. Ved å bringe inn andre og flere parter kan man også risikere at fokuset blir endret. Ulike organisasjoner kan ha ulik motivasjon og ønsker for hva de vil oppnå med en plass i yrkesopplæringsnemnda. Dette kan føre til at hovedmålene til yrkesopplæringsnemndene kommer mer i skyggen av andre mål som de ulike organisasjonene måtte ha.
 • Rogaland fylkeskommune stiller seg i utganspunktet positiv til at praksisbrevkandidater likestilles med elever, lærlinger og lærekandidater når det gjelder representasjon til yrkesopplæringsnemnda, men for å sikre kontinuitet gjennom hele perioden medlemmene blir valgt for, må også ungdomsrepresentanter fra andre deler av fag- og yrkesopplæringen kunne oppnevnes.
 • Rogaland fylkeskommune vurderer det slik at en slik endring i opplæringsloven vil medføre økte kostnader for fylkeskommunen.

Janne Johnsen, H, fremmet alternativt forslag i kulepunkt 1:
Ordet ønsker endres til forutsetter, slik at kulepunkt 1 lyder: 
Rogaland fylkeskommune forutsetter at fylkeskommunene selv skal kunne bestemme hvor mange medlemmer yrkesopplæringsnemnda skal ha.

Vedtak:

Innstillingen, med endringsforslaget ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.

Sak 234/18
Endringer i opplæringsloven og friskoleloven om leirskoleopphold og om skolebytte i videregående opplæring - høring

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven. Det er utpekt en rekke høringsinstanser i anledning saken, deriblant fylkeskommunene.

Høringsnotatet inneholder forslag om: 

 • Å lovfeste plikt for kommuner til å tilby leirskoleopphold eller annen skoletur med overnatting for elever i grunnskolen (ny § 13-7b opplæringsloven).
 • Forslag om lovhjemmel for fylkeskommune og fylkesmann til å kunne pålegge skolebytte for elever i videregående opplæring (ny § 9 A-12 opplæringsloven, den foreslås også gjort gjeldende for elever i grunnskolen).
 • Friskoleloven foreslås endret slik at den tilpasses ny bestemmelse i opplæringsloven.

Fylkesrådmannen har i saksforelegget tatt utgangspunkt i problemstillinger som berører fylkeskommunalt ansvarsområde. Endringsforslag som gjelder kommunenivået og som ikke er fylkeskommunalt anliggende, kommenteres derimot ikke.

Forslag til vedtak/uttalelse:
Rogaland fylkeskommune stiller seg positiv til forslag til endringer i opplæringsloven og friskoleloven som er knyttet til videregående opplæring, slik de fremgår av departementets høringsnotat av 21. september 2018. 

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 235/18
Endringer i universitets- og høyskoleloven og fagskoleloven - studentombud, trakassering og tilrettelegging av læringsmiljø -

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i universitetsog høyskoleloven og i lov om høyere yrkesfaglig utdanning. Det er utpekt en rekke høringsinstanser i anledning saken, deriblant fylkeskommunene.

 Høringsnotatet inneholder forslag om å 

· lovfeste en ordning med studentombud

 • tydeliggjøring av utdanningsinstitusjonenes plikt til å forebygge og forhindre både seksuell og andre typer trakassering
 • bedre tilrettelegging av læringsmiljø for personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov. 

Forslag til vedtak/uttalelse:

 • Rogaland fylkeskommune støtter forslaget om lovfesting av ordning med studentombud i gjeldende sektorlovgivning. Det er spesielt positivt, slik fylkeskommunen ser det, at det i denne sammenheng legges vekt på at utdanningsinstitusjonene skal gis stor frihet til å velge løsninger som er tilpasset lokale forhold og behov.
 • Rogaland fylkeskommune stiller seg positiv til det foreliggende forslaget om synliggjøring av utdanningsinstitusjonenes ansvar og plikt til å forebygge og forhindre trakassering og seksuell trakassering i sektorlovgivningen for universiteter, høyskoler og fagskoler.
 • Rogaland fylkeskommune støtter høringsnotatets forslag om bedre tilrettelegging av læringsmiljøet for personer med nedsatt funksjonsevne og særskilte behov.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

 

Sak 236/18
Sluttregnskap Haugaland vgs avdeling bil- nybygg

Arbeidet ved Haugaland vgs «Haugaland vgs, avdeling bil – nybygg» er avsluttet, og det er blitt gjennomført ettårs garantibefaring.
Sluttregnskap for prosjektet «Haugaland vgs, avdeling bil – nybygg» fremlegges fylkesutvalget til orientering.

Forslag til vedtak:

1. Økonomisk rapport for investeringsprosjektet «Haugaland vgs, avdeling bil – nybygg» tas til orientering.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 237/18
Sluttregnskap Sandnes vgs- ombygging og nybygg

Arbeidet ved Sandnes vgs «Sandnes vgs – ombygging og nybygg» er avsluttet, og det er blitt gjennomført ettårs garantibefaring.
Sluttregnskap for prosjektet «Sandnes vgs – ombygging og nybygg» fremlegges fylkesutvalget til orientering.

Forslag til vedtak:
Sak om sluttregnskap for investeringsprosjektet «Sandnes vgs – ombygging og nybygg» tas til orientering.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 238/18
Eiendomsstrategi 2019-2028 

Det framkommer av økonomiplan 2018-2020 at fylkesrådmannen i løpet av våren 2018, skal utarbeide en eiendomsstrategi for forvaltning av bygg og eiendommer. Strategien skal være et styringsverktøy og danne grunnlag for budsjettprioriteringer og fremtidig investeringsnivå. Dokumentet skal inneholde konkrete målsetninger, som forvaltningsarbeidet med tilhørende prosesser skal bygges på.

Fylkesrådmannen har utarbeidet en strategi for forvaltning av fylkeskommunens eiendommer som skal gjelde for kommende 10-års periode.

Fylkestinget bes ta stilling til strategidokumentet med tilhørende målsetninger for eiendomsforvaltningen.

Forslag til vedtak:

 1. Fylkestinget vedtar eiendomsstrategien slik den her foreligger
 2. Fylkesrådmannen innarbeider nødvendig investerings- og budsjettbehov i årlig sak om økonomiplan
 3. Fylkesrådmannen redegjør for status måloppnåelse i samme sak.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 239/18
Parkeringsordning RFK

Fylkesordfører har bedt fylkesrådmannen legge fram en sak om eventuell prisøkning for parkeringsplasser ved fylkeshuset.

Fylkesrådmannen har i saken sett nærmere på gjeldende parkeringsordning og priser, og vurdert dette i sammenheng med fylkeskommunens rolle som regional utviklingsaktør.

Forslag til vedtak:

 1. Pris for ansattparkering ved fylkeshuset økes til 30 kr/dag
 2. Dagsavgift innføres som eneste betalingsløsning for parkering
 3. Sykkelparkeringen ved fylkeshuset utvides. Kostnaden på 700 000 kr dekkes over investeringsposten «Miljøtiltak- sykkelparkering» i budsjettet for 2019.

Marianne Chesak (Ap) fremmet et tilleggsforslag til innstillingen:

4.Det skal åpnes for en ordning hvor ansatte med særlig lang pendlevei, eller med særlige sosiale behov fremdeles skal få mulighet til å kjøpe månedskort. Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide retningslinjene for dette i samarbeid med tillitsvalgte.
Anita Egeli (Frp) fremmet alternativt forslag til innstillingen:
Pris for ansattparkering ved fylkeshuset beholdes som i dag. 
Ragnvald Nilsen, H, fremmet et tilleggsforslag til innstillingen, nytt punkt 5:
Det bes om en sak angående innføring av tilsvarende parkeringsløsning for alle fylkeskommunale bygg langs hovedkollektivaksene. 

Vedtak:

Alternativt forslag til innstillingen, fremmet av Egeli, fikk stemmene til FrP og falt.
Punkt 1-3 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, H, Sp, V og MDG. 
Tilleggsforslaget til nytt punkt 4 ble enstemmig vedtatt.
Tilleggsforslaget til nytt punkt 5 ble vedtatt med stemmene til H, Ap, KrF, Sp, V og MDG. FrP stemte mot. 

Sak 240/18
Bruk av nynorsk i Rogaland fylkeskommune

Fylkestinget behandla ein interpellasjon i fylkestingsmøtet 24. april 2018. Som ei oppfølging ba fylkestinget om ei sak for å synl

Utgangspunktet for saka er ei forståing av at saka gjeld tiltak som kan auke bruken av nynorsk i fylkeskommunen. Fylkestinget må ta stilling til dei konkrete tiltaka administrasjonen foreslår å gjennomføre. 

Forslag til vedtak:

 1. Følgjande retningslinjer for bruk av målform skal innarbeidast i språkrettleiar til fylkeskommunen:
  a) Nettsida til Rogaland fylkeskommune publiserer innhald på vekselvis på nynorsk og bokmål, med minst 25 prosent av innhaldet på nynorsk.
  b) Alle brev/førespurnader skal svarast på i den målforma mottakaren bruker. Dette gjeld privatpersonar, private bedrifter, institusjonar og organisasjonar i og utanfor fylkeskommunen.
  c) Årsmeldinga til fylkeskommunen blir skrive vekselvis på nynorsk og bokmål, i tråd med gjeldande praksis.
 2. Rogaland fylkeskommune skal gjennom arbeidet med klart språk leggje til rette for – og oppmoda medarbeidarar til – å bruke meir nynorsk, og det skal lagast ei kartlegging av språkbruken i Rogaland fylkeskommune.
 3. Det skal arrangerast klarspråk- og nynorskkurs for saksbehandlarar og andre som ønskjer det i administrasjonen
 4. Fylkesrådmannen ber skulane vurdere motiverande tiltak for å stimulere til at fleire vel nynorsk som hovudmål i vidaregåande opplæring.

 

Marianne Chesak (Ap) la fram tilleggsforslag til fem nye punkt i saka: 

5.Det skal ikkje vera vanskelegare å vera nynorskbrukar enn bokmålsbrukar i den vidaregåande skulen i Rogaland. 
6.Elevane skal sjølv aktivt velja målform i Vigo, og ikkje forhåndsutfylt. 
7.Det er eit mål for Rogaland fylke at ingen elevar byter til bokmål gjennom skuletida.
8.Det er viktig å hegne om nynorskelevane når dei tek til på vidaregåande, og dei skulane som tek imot flest nynorskelevar har eit særskilt ansvar for å sikre desse elevane eit godt skulemiljø som ikkje gjer det vanskelegare å vera nynorskelev og som gjer det lett å halda på nynorsk.
9.Rogaland fylke skal sørge for at nynorskelevane har same tilgjenge på digitale læremiddel på nynorsk som bokmålselevane og at kontorstøtteprogram og anna mykje brukt programvare finst i nynorskversjonar.

Vedtak:

Punkt 1-4 ble vedtatt, mot FrPs stemmer:
Tilleggsforslagene punkt 5-9 ble vedtatt mot FrPs stemmer. 

Sak 241/18
Økonomiplan 2019-2022 - årsbudsjett 2019 

Forslag til vedtak:

 1. Økonomiplan for Rogaland fylkeskommune for perioden 2019 - 2022 vedtas i samsvar med vedlagte hovedoversikter. Tallbudsjett for år 2019 (1. år i økonomiplanperioden) vedtas i samsvar med vedlegg.
 2. Den fylkeskommunale inntektsskattøren skal være lovens maksimalsats.
 3. Det tas opp lån i 2019 til investeringer med til sammen kr 427.059.000. Investeringer samt finansiering av disse foretas i henhold til vedlagte tabeller og tallbudsjett. Fylkesrådmannen får fullmakt til å innarbeide eksternt finansierte investeringer i fylkesveger forutsatt at dette ikke påvirker låneopptaket.
 4. Årsbudsjett for 2019 baseres på følgende forutsetninger:
  - Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele midler til inventar og utstyr i opplæringssektoren. 
  - Fylkesrådmannen får fullmakt til å fordele avsatt beløp til dekning av pensjonsutgifter. 
  - Fylkesrådmannen får fullmakt til å omdisponere budsjett mellom de enkelte skoler som følge av endret klasseordning fra og med høsten år 2019.
  - Fylkesrådmannen får fullmakt til å innvilge søknader om økonomisk støtte fra RFK begrenset opp til kr 100.000 pr. søknad. Det forutsettes dekning på ansvar 130300 Tilfeldige utgifter fylkesutvalget – tjeneste 48002 Tilfeldige utgifter etter fylkesutvalgets nærmere bestemmelse. Oversikt over innvilgede søknader gis i forbindelse med revidertsaker.
 5. Et eventuelt overskudd i 2018 forutsettes primært benyttet til følgende formål: - styrket soliditet (frie fond).

Solveig Ege Tengesdal, KrF, la fram felles forslag til budsjett på vegne av KrF, Ap, H, Sp, V, MdG:
 Fellesforslag økonomiplan 2019-2022 og budsjett 2019

Anita Egeli (FrP) la fram et alternativt forslag til budsjett på vegne av FrP:
 Budsjettforslag FrP tekstdel
 Budsjettforslag FrP talldel

Vedtak:

Innstillingen fikk ingen stemmer og falt.
Alternativt forslag til budsjett, fremmet av Egeli, fikk FrPs stemmer og falt.
Fellesforslag til økonomiplan 2019.2022 og budsjett 2019, fremmet av Ege Tengesdal, ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, H, Sp, V, MDG. 

Sak 242/18
Budsjett og leveranseavtale 2019 - Tannhelse Rogaland FKF 

Fylkeskommunens ansvar for tannhelsetjenester ivaretas i Rogaland av et fylkeskommunalt foretak – Tannhelse Rogaland FKF. Fylkestinget bestiller hvert år tjenester fra foretaket samtidig som de økonomiske rammer for virksomheten fastsettes.

Hvilket nivå for tjenester skal fastsettes for den fylkeskommunale virksomhet innen tannhelse for 2019, og hvilke budsjettrammer skal fastsettes for foretaket for neste år samt de resterende år i økonomiplanperioden? 

Forslag til vedtak:
Fylkestinget bestiller tjenester fra Tannhelse Rogaland FKF for 2019 slik det framgår av fylkesrådmannens saksutredning og sak om årsbudsjett 2019 / økonomiplan 2019 - 2022.

Solveig Ege Tengesdal (KrF) fremmet et tilleggsforslag til innstillingen:
Tannhelsetjenesten i fylket har fokus på samarbeid med helse og omsorgstjenesten i kommunen, for å sikre at prioriterte grupper får nødvendig foreygggende- og behandlende helsetjenester.  

Vedtak:

Innstillingen, med tilleggsforslag, ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 243/18
Budsjett 2019 – Kolumbus

Fylkestinget fastsetter rammebetingelser, aktivitetsnivå og prioriterer de økonomiske rammene som skal gå til fylkets kollektivtrafikk. Kolumbus AS kjøper transporttjenestene med buss og båt i fylket på vegne av fylkeskommunen. 

Det skal i saken tas stilling til hvilket aktivitetsnivå og budsjett som skal legges til grunn for kollektivtrafikken i Rogaland i 2019.

Forslag til vedtak:
Budsjett 2019 - Kolumbus sees i sammenheng med budsjett 2019.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg.

Sak 244/18
Fylkesvegbudsjettet 2019

Statens vegvesen skal i henhold til rammeavtalen utarbeide forslag til årlig fylkesvegbudsjett.
Fylkestinget må i saken ta stilling til fylkesvegbudsjettet for 2019.

Forslag til vedtak:
Fylkesvegbudsjettet 2019 sees i sammenheng med budsjett 2019.

Vedtak:

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig fylkesutvalg. 

Sak 245/18
Høringsuttalelse - endringer i drosjereguleringen - oppheving av behovsprøvingen mv.

Rogaland fylkeskommune er høringsinstans til forslag om endringer i drosjeregelverket. Forslagene er beskrevet i Samferdselsdepartements høringsnotat «Endringer i drosjereguleringen – Oppheving av behovsprøving mv.»

Samferdselsdepartementet fremmer med dette forslag om en rekke endringer i drosjeregelverket. Det er blant annet fremsatt forslag om å oppheve behovsprøvingen, driveplikten, tildelingskriterier og kravet om hovederverv for drosjeløyver. Videre foreslås det at fylkeskommunen skal gis adgang til å tildele eneretter i kommuner der markedet ikke selv kan sørge for et tilstrekkelig drosjetilbud. Det er disse forslagene som er av størst betydning for fylkeskommunen og vil av den grunn bli mest kommentert.

Forslag til vedtak:

 1. Fylkesutvalget gir ikke sin tilslutning til forslaget om å oppheve antallsreguleringen med tilhørende driveplikt og tildelingskriterier.
 2. Fylkesutvalget gir ikke sin tilslutning til forslaget om å flytte løyvemyndigheten fra fylkeskommunen til Statens vegvesens løyveenhet i Lærdal.
 3. Fylkesutvalget gir ikke sin tilslutning til forslaget om ett løyvedistrikt.
 4. Fylkesutvalget gir ikke sin tilslutning til forslaget om å fjerne kravet om hovederverv for drosjeløyver.
 5. Fylkesutvalget gir ikke sin tilslutning til forslaget om oppheving av sentraltilknytningsplikten for drosjer.
 6. Fylkesutvalget gir sin tilslutning til forslaget om å innføre et felles løyve for all persontransport over med kjøretøy over åtte sitteplasser i tillegg til fører.
 7. Fylkesutvalget gir sin tilslutning til forslaget om innføring av krav om faglig kompetanse for sjåfører.
 8. Fylkesutvalget anbefaler at egnet varighet for enerettskontrakter bør settes til 5 år.
 9. Fylkesutvalget anbefaler at loggførte drosjeturer ved bruken av satellittbasert kommunikasjonssystem bør settes til et tidsrom på minst en måned.
 10. Fylkesutvalget gir sin tilslutning til at miljøkrav til drosjer må knyttes til kommunegrensene.
 11. Fylkesutvalget mener at fylkeskommunen selv må få vurdere hvor det er behov for å tildele eneretter.
 12. Rogaland fylkeskommune søker Samferdselsdepartementet om et prøveprosjekt der fylkeskommunen gis myndighet til å effektivt regulere næringen, herunder følge opp og sanksjonere mot sjåfører som bryter gjeldende vilkår for løyve. Som en del av prosjektet skal det også ses på håndteringen av såkalt piratvirksomhet, og hvordan det kan åpnes for konkurranse mellom sentralene som legger til rette for et bedre sluttprodukt til kundene

 Anja Berggård Endresen, V, fremmet alternativt forslag til punkt 1, 4 og 9 på vegne av V og FrP:
Punkt 1:
Fylkesutvalget tar til etterretning at ordningen med behovsprøving av drosjeløyver, tilhørende driveplikt og sentraltilknytningsplikt vil falle bort, og mener dette kan få positive virkninger i form av økt konkurranse, innovasjon og utvikling i drosjenæringen.

Punkt 4:
Fylkesutvalget støtter forslaget om å ta bort kravet om drosjekjøring som hovederverv. Dette kan bidra til å øke fleksibiliteten, og redusere kostnader og etableringsbarrierer i markedet. 

Punkt 9:
Fylkesutvalget vil at personvernhensyn skal verdsettes høyt i bruken av satellittbasert kommunikasjonssystem. Det er viktig at Datatilsynet er sterkt involvert i utforming av løsning.

Vedtak:

Alternativt forslag til punkt 1 fikk stemmene til V og FrP og falt.
Punkt 1 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, H, KrF, Sp, MDG.
Punkt 2 og 3 i innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Alternativt forslag til punkt 4 fikk stemmene til V, FrP, MDG og Foss (KrF) og falt.
Punkt 4 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, H, Ege Tengesdal (KrF),Sp.

Punkt 5 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, H, Ege Tengesdal (KrF), Sp, MDG. V, FrP og Foss (KrF) stemte mot.
Punkt 6,7 og 8 i innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.

Alternativt forslag til punkt 9 fikk stemmene til V og FrP og falt.
Punkt 9 i innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, H, KrF, Sp, MDG.
Punkt 10,11 og 12 ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget. 

Sak 246/18
Karmøy kommune - gnr.66, bnr.2 m.fl. - detaljregulering for øvre Østremneset plan id 3047

Karmøy kommune fremmer forslag til detaljreguleringsplan for Øvre Østremneset. Detaljreguleringsplan med bestemmelser og tilhørende planbeskrivelse ble sendt på høring.

Fylkesutvalget skal ta stilling til om forslag til områdeplan er i samsvar med nasjonale interesser, regionale mål og føringer spesielt knyttet til regional/nasjonale interesser som næringsutvikling, kulturminner og bærekraftig arealutvikling. Regional plan for areal og transport på Haugalandet (ATP - Haugalandet) gir bestemmelser og retningslinjer som vil være førende for utforming av områdeplanene: 

- Utvikling av boligutbygging med fastsetting av tetthet og kvalitet
- Uteoppholdsareal for boliger En viktig problemstilling vil også være å ivareta og opprettholde kvalitetene i friområdet.

Forslag til vedtak:
1. Det fremmes innsigelse til detaljreguleringsplanen. Planen fører til uheldig fragmentering og dårligere kvalitet av friområdet, oppsplitting av kulturlandskapselement, for dårlig boligtetthet og noe uheldig plassering av lekeplassarealet.

Anita Egeli (FrP) fremmet alternativt forslag til innstillingen:
Rogaland fylkeskommune har ingen innvendinger på detaljregulering for Øvre Østremneset.

Vedtak:

Forslaget fra Egeli fikk stemmene til FrP (2) og falt.
Innstillingen ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, Sp, H, V og MDG. 

Sak 247/18
Detaljregulering for område ved Paradis stasjon - plan 2655 - Stavanger kommune

Stavanger kommune har sendt plan 2655 – detaljregulering for et område ved Paradis stasjon på offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge til rette for bymessig knutepunktutvikling med formål som bolig, kontor, forretning og tilhørende jernbane- og stasjonsfunksjoner for et område på og ved stasjonen.

Fylkesutvalget bes ta stilling til om det bør fremmes innsigelse til planforslaget for å sikre at hensynet til overordnede planer, spesielt hva angår folkehelse, trivsel og sosial bærekraft, blir bedre ivaretatt. 

Forslag til vedtak:
1. Rogaland fylkeskommune fremmer innsigelse til utbyggingsfelt C slik forslaget nå foreligger da boenhetenes størrelse og variasjon, samt størrelse og kvalitetskrav til uteoppholdsareal og lekeplasser ikke bygger opp under målet om gode bo- og bymiljøer.

Anita Egeli (FrP) fremmet alternativt forslag til innstillingen:
Rogaland fylkeskommune har ingen innvendinger på detaljregulering for området ved Paradis stasjon.

Vedtak:

Alternativt forslag, fremmet av Egeli, fikk stemmene til FrP og H (6) og falt.
Innstillingen ble vedtatt med stemmene til Ap, KrF, Sp, MDG og V. 

Sak 248/18
Zefyr AS - utnevning av styremedlem

Ett av Rogaland fylkeskommunes faste styremedlemmer, Hilde Jenssen, har flyttet utenlands og har i den forbindelse bedt om å få anledning til å trekke seg fra dette vervet, og det må av den grunn utnevnes et nytt fast styremedlem til Zefyr AS.

Forslag til vedtak: 
Utvalget utnevner følgende medlem til styret i Mediefondet Zefyr AS: Medlem: Jane S. Tvedt

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.

Sak 249/18
Hjelmeland kommune - kommuneplan 2018 - 2030, tilleggshøring

Det foreslås fem endringer, der arealbruken omhandler reiselivsanlegg, næringsbebyggelse, industri og fritidsboliger/småbåthavn. Alle forslagene har konsekvenser for arealinteresser på regionalt nivå, og fylkesutvalget må ta stilling til i hvilken grad dette er konfliktfylt.

Forslag til vedtak:

Fylkesrådmannen tilrår følgende vedtak:

 1. Fylkesutvalget mener justering og endring av arealbruksforslagene kan redusere konfliktgraden ved de fleste områdene til et akseptabelt nivå. Gjennom slike endringer kan det dermed legges til rette for næringsutvikling, reiseliv og fritidsbebyggelse på en hensynsfull måt.
 2. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot småbåthavn i Knutsvik på Jøsneset, og setter som forutsetning for ny fritidsbebyggelse at det kan vises småbåthavn/småbåtplasser med lavt konfliktnivå når det gjelder allmenne strandsonehensyn.
 3. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot nytt industriområde på Barnevik, Fister, med omfang og avgrensning som vist. En områdeavgrensning med bedre landskapstilpassing kan gi grunnlag for å frafalle insigelsen.
 4. Fylkesutvalget fremmer innsigelse mot forslag om nytt areal for næringsbebyggelse ved Årdalstunet. Fylkesutvalget mener det er behov for å klargjøre rammene for framtidig stedsutvikling, både for å legge til rette for et godt fungerende grendesenter på lang sikt, og for å minimalisere omdisponering av jordbruksareal.

Vedtak:

Punkt 1 ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.
Punkt 2 ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, H, Sp, MDG, V. FrP stemte mot.
Punkt 3 ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, H, Sp, MDG, V. FrP stemte mot.
Punkt 4 ble vedtatt med stemmene til KrF, Ap, H, Sp, MDG, V. FrP stemte mot.

Sak 250/18
Reiselivsprisen i Rogaland - 2018

Unntatt offentligheten i henhold til § 26.

Sak 251/18
Bragdprisen 2018

Unntatt offentligheten i henhold til § 26.

Sak 252/18
Rogaland kurs- og kompetansesenter - uttalelse fra oppretter i sak om opphevelse og avvikling av stiftelsen

Styret i Rogaland Kurs- og Kompetansesenter (RKK) har fattet vedtak om å avvikle stiftelsen, herunder å sende søknad om dette til Lotteri- og stiftelsestilsynet (tilsynet).

Spørsmålet er om fylkeskommunen har kommentarer eller innvendinger til at RKK oppheves og avvikles. 

Forslag til vedtak:
Rogaland fylkeskommune har ingen kommentarer eller innvendinger til at stiftelsen Rogaland Kurs- og Kompetansesenter (RKK) oppheves og avvikles.

Vedtak:

Innstillingen ble enstemmig vedtatt av fylkesutvalget.

Sak 253/18 
Yrkesopplæringsnemnda - sammensetning - presisering i forhold til NHO

Det er påpekt at vararepresentantene for NHO sine medlemmer er satt opp i feil rekkefølge. 

Forslag til vedtak: 

Med virkning fra 13.12.18 får yrkesopplæringsnemnda følgende sammensetning: 

Marianne Chesak, AP
Vidar Samland, SV 
Janne Johnsen, H
Bjørn Sæstad, H 

Arbeidsgiverrepresentanter 

Tone Grindland, NHO
Charlotte Sørås, NHO 
Reidar Westre, NHO Frode Ingvaldstad, KS 

Arbeidstakererpresentanter 

Eirin Sund, LO
Ranveig Egenes, Fellesforbundet 
Ingve Vidar Lone, Transporarb.forb. Margareth Vatne Rønningsen, Utd.forb. 

Lærlingerepresentant: 

Kim Stian Tjelta Ellingsen, Fellesforb.
Ida Pollestad Brunes, leder for Elevorganisasjonen

Del denne artikkelen på: