Arkeologisk kartlegging

Arkeologiske registreringer

Staten ved Riksantikvaren har delegert ansvaret for forvaltningsarbeidet til fylkeskommunene. Hos oss utføres arbeidet hovedsaklig av våre arkeologer.

Deres viktigste jobb er å avklare om utbyggingsplaner/-tiltak er i konflikt med automatisk fredete kulturminner. Dersom vi blir forelagt utbyggingsplaner i områder hvor det er potensiale for funn av førreformatoriske kulturminner, blir planene sjekket mot tidligere registreringer før våre feltarkeologer eventuelt foretar nærmere registreringer.

I tråd med nasjonale føringer anser vi det som særlig viktig at de automatisk freda kulturminnene blir ivaretatt gjennom arealplanlegging etter Plan- og bygningsloven, samt gjennom diverse skjøtsels- og tilretteleggingstiltak.

Vi har dessuten - sammen med Arkeologisk museum og Sjøfartsmuseet i Stavanger - ansvar for at automatisk fredete kulturminner blir sikret etter bestemmelsene i Kulturminneloven.

Vern vs. utbygging

Med det utbyggingspress vi har i Rogaland, blir mye av vårt arbeid knyttet til det å “redde” eventuelle kulturminneinteresser i aktuelle planområder. De siste 4 år har vi årlig hatt rundt 1500 ulike arealplaner til vurdering i forhold til viktige kulturminneverdier.

Av de plansakene vi får tilsendt blir det foretatt arkeologiske registreringer i om lag 30 % av sakene. Størst har registrerings-aktiviteten vært i kommunene på Nord-Jæren. 

Registreringene våre varierer i varighet og innsats avhengig av planens omfang og karakter; fra en enkeltperson som på noen få timer med spade og jordbor avklarer et område, til 2-3 personer med gravemaskin som gjennom flere uker foretar samme avklaring.

Selv om mange av våre registreringer resulterte i funn av automatisk fredete kulturminner, har en i de aller fleste tilfeller unngått direkte konflikt med disse idet de etter hvert ble innarbeidet i aktuelle planer som hensynssoner.

Årlig har vi rundt 20 - 25 planer der vi grunnet sterke samfunnsinteresser eller kulturminnets karakter, evt. begge deler, tilrår at det blir gitt dispensasjon fra fredningsbestemmelsene. I de tilfeller blir vitenskapelig verdi sikret gjennom nærmere arkeologiske undersøkelser foretatt av Arkeologisk museum i Stavanger.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson