Energi

Det produseres mye energi i Rogaland fylke. Størstedelen av energiproduksjonen er fornybar, og vi produserer betydelig mer energi enn vi selv bruker.

Vindmølle på Utsira

Petroleumssektoren er viktig for verdiskapning og arbeidsplasser i fylket. Både små og store oljeselskaper har sitt hovedkontor i fylket, og regionen har et mangfold av leverandører til olje- og gassindustrien. Videre er offentlige aktører som Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet lokalisert her, og i tillegg har vi flere internasjonalt anerkjente forskningsmiljø.

Det produseres mye energi i fylket.  Størstedelen av energiproduksjonen er fornybar, og vi produserer betydelig mer energi enn vi selv bruker. Den dominerende fornybare energikilden er vannkraft. I Rogaland er det i dag en årlig normalproduksjon på rundt 12 TWh. Ressursene er godt kartlagt og i stor grad allerede utnyttet. Det er reelle muligheter for en viss økning i vannkraftproduksjon ved oppgradering av kraft- og linjenett, samt utbygging av småkraftverk.

Det finnes et stort potensial for økt produksjon av vindkraft, bioenergi og annen fornybar kraft. Store deler av Rogaland har vindforhold som er godt egnet for vindkraftproduksjon. I Dalane produseres allerede vindkraft fra Høgjæren vindpark, og flere vindparker er under arbeid. Offshore vindkraft har et potensial på lengre sikt. På kort sikt er Rogaland godt egnet for test- og demoprosjekter, blant annet basert på erfaringene fra Statoils Hywind utenfor Karmøy. METCentre på Karmøy posisjonerer seg til å bli nasjonalt testsenter for testing av offshore flytende vindkraft. Rogaland har et teoretisk biogasspotensial som er skyhøyt i forhold til andre norske fylker, mye grunnet husdyrgjødsel på Jæren. Biogass kan benytte samme infrastruktur som naturgass, noe som gir Rogaland et fortrinn ved at det allerede er bygget gassrørledninger i store deler av fylket. I tillegg har vi mulighet til å øke varmeproduksjon basert på biobrensel fra skog. Dette vil redusere klimautslipp og bidra til lokal verdiskapning.

 

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson