Universell utforming

Rogaland fylkeskommune legger stor vekt på at krav om god tilgjengelighet og tilrettelegging for alle brukergrupper skal innarbeides i og ligge til grunn for de tjenester fylkeskommunen yter og har ansvar for.

Hva er universell utforming?

Universell utforming er design av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning eller spesiell utforming.

Hvordan jobber fylkeskommunen med universell utforming?

Gjennom fylkesplanleggingen vil Rogaland fylkeskommune stimulere til samordnet innsats.  Fylkesdelplanen for universell utforming gir føringer for både statlig og kommunal planlegging og virksomhet. For oppfølgingen av

Tavle hurtigbåtterminalen

fylkesdelplanen for universell utforming er det sektoransvarsprinsippet som ligger til grunn. Dette innebærer at det enkelte organ har ansvar for å følge opp tiltak innenfor sitt ansvarsområde.

En sentral del av Fylkesplanen

Universell utforming skal være et overordnet prinsipp i all planlegging og tilrettelegging. Dette er bakgrunnen for utarbeidelsen av fylkesdelplanen for universell utforming. I denne er seks satsningsområder valgt:

  1. Kunnskap og kompetanse
  2. Bygg og anlegg
  3. Uteområder, friluftsliv og kulturminner
  4. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  5. Samferdsel
  6. Reiseliv, næringsutvikling og innovasjon

 

Endre oppfatningen av funksjonshemmede

Et viktig aspekt ved universell utforming er et ønske om å endre den tradisjonelle oppfatning av funksjonshemmede og hva som skaper funksjonshemning. Funksjonshemminger er ikke egenskaper hos mennesker i seg selv, men oppstår i møte med omgivelser som stiller større krav enn den enkelte kan overkomme. 

Logoen til tilgjengelighet.no

Nettstedet for deg som av en eller annen grunn trenger å vite noe om områders og bygningers fysiske utforming og tilgjengelighet.

 Gå til nettsiden (åpner nytt vindu)

Les mer >
Lenker
Kontaktperson