Fylkesveger

Fylkeskommunen er den største vegeieren i Rogaland med ansvar for omlag 85 prosent av det overordnede vegnettet i fylket.

Fylkeskommunen er innstilt på å være en aktiv vegeier for det nye vegnettet og forvalte og utvikle dette i godt samarbeid med kommunene, næringslivet og andre berørte.