Tannhelsetjeneste i Rogaland

Tannhelse

Tannhelse Rogaland FKF ivaretar fylkeskommunens ansvar for den offentlige tannhelsetjenesten. De driver helsefremmende og forebyggende arbeid, og gir gratis tannbehandling til prioriterte grupper.

Gratis tannbehandling

Alle barn og unge opptil 18 år, psykisk utviklingshemmede, eldre, langtidssyke og uføre i institusjoner og hjemmesykepleie og rusmiddelmisbrukere i institusjoner, får tilbud om gratis tannbehandling. Unge som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret, betaler 25 %.

Rusmisbrukere som mottar kommunale tjenester etter sosialtjenesteloven § 4-2 a-d og § 4-3 på grunn av sitt rusmisbruk, i mer enn 3 måneder, får fri behandling på offentlig tannklinikk, eller hos privatpraktiserende tannlege som Tannhelse Rogaland har avtale med.

I tillegg har fylkestinget bestemt at også fanger, pasienter i poliklinisk psykiatrisk behandling og eldre i pleie av pårørende, skal få gratis tannbehandling på offentlig tannklinikk.

Voksne betalende pasienter er velkommen til de offentlige tannklinikkene, i den grad klinikkene har ledig kapasitet.

Oversikt over tannklinikker i Rogaland på Tannhelse Rogaland sine nettsider

Kontaktinformasjon

Tannhelse Rogaland FKF
 Tlf: 51 51 69 96 
E-post: firmapost@throg.no

Gå til Tannhelse Rogaland sine nettsider