Fylkestilskudd til friluftslivsformål

Tegning

Fylkeskommunens tilskudd til friluftslivsformål skal bidra til tilrettelegging og skjøtsel av regionalt viktige natur- og friluftslivsområder. Det skal i tillegg motivere til utendørs aktivitet og formidling av kunnskap. Støtten skal bidra til gjennomføring av handlingsplanen i regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning (Ute i Rogaland). Planen har følgende 7 hovedmål:

 1. å sikre god tilgang og miljøvennlig transport til friluftslivsområdene
 2. å utvikle friluftstilbudet for barn, unge og grupper med spesielle behov
 3. å opprettholde mangfoldet og det totale arealet av naturområder i Rogaland
 4. å utvikle friluftslivet i nærmiljøet
 5. å styrke kunnskapen om friluftsliv, jakt og fiske i Rogaland
 6. å bevare det tradisjonelle friluftslivet og legge til rette for nye friluftslivsaktiviteter
 7. å sikre sterk, tydelig og kunnskapsbasert naturforvaltning
Hvem kan søke:

Kommuner og friluftsråd

Søknadsfrist:

15. januar 2019 (med forbehold om vedtakelse av budsjettet i fylkestinget i desember)

Hva kan det søkes om støtte til:
 • Fysisk tilrettelegging i viktige regionale natur- og friluftslivsområder områder
 • Skjøtsel i viktige regionale natur- og friluftslivsområder områder
 • Tiltak som skaper fysisk aktivitet og motivere til bruk av regionale natur- og friluftslivsområder områder
 • Tiltak som bidra til kunnskapsformidling og kompetanseheving innen friluftsliv og naturforvaltning

Omsøkte tiltak som kan knyttes direkte til tiltak i handlingsplanen for Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning vil bli prioritert.

Krav til søknaden:

Søknad om tilskudd skjer ved å utfylle fylkeskommunens søknadsskjema (se margen til høyre) og sende den, samt evt. vedlegg, til Rogaland fylkeskommune.

Tilrettelegging og skjøtsel må gjennomføres i områder registrert som regionale friluftslivsområder, jevnfør  kart i temakartportalen, og offentlig sikret med natur- eller friluftslivsformål gjennom planer eller grunneieravtaler.

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson