Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet skal medvirke til en infrastruktur slik at flest mulig kan drive med både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten. De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6 – 12 år) og ungdom (13 – 19 år).

Hvem kan søke:

Kommuner/fylkeskommuner, idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund (NIF), idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund, sammenslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norges Bilsportforbund, eller Det Frivillige Skyttervesen, aksjeselskap/allmennaksjeselskap og kommunale foretak, stiftelser, andre sammenslutninger (f. eks. borettslag og velforeninger).

Søknadsfrist:

Ta kontakt med kommunen for informasjon om søknadsfrist. Kommunen skal overføre søknadene til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år.

Hva kan det søkes om støtte til:

Det kan søkes om tilskudd til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg som er åpent for allmenn idrettslig virksomhet og som ikke er underlagt kommersielle interesser.

Det gis tilskudd til følgende typer anlegg:

  • Ordinære anlegg (organisert idrett og fysisk aktivitet)
  • Nærmiljøanlegg (egenorganisert fysisk aktivitet)

Krav til søknaden:

Søknad om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, med aktuelle vedlegg, leveres på elektronisk søknadsskjema. Det skal søkes gjennom den kommunen der anlegget er geografisk plassert. Anlegget som det søkes om tilskudd til må inngå i en kommunal plan.

For mer informasjon om tilskuddordningen, krav til vedlegg, godkjenninger, tilskuddssatser, ulike typer anlegg m.m., vises det til Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – V 0732.

Linker:

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson