Tilskudd til fremme av innlandsfiske i Rogaland

Tegning av fisker

Fylkeskommunen er forvaltningsmyndighet for innlandsfisk etter lakse- og innlandsfiskeloven. I tillegg til rene forvaltningsoppgaver ønsker vi også å bidra til å fremme innlandsfiske for allmennheten. Hensikten med midlene er å motivere til innlandsfiske, forbedre innlandsfiske bestandene og gjøre informasjon om hvor det er tilgjengelig innlandsfiske for allmenheten bedre kjent.

Hvem kan søke:

Kommuner, grunneiere og grunneierlag som selger fiskekort, fiskeforeninger og andre interesseorganisasjoner, som legger til rette for innlandsfiske for allmenheten.

Hva kan man søke tilskudd til:

  • Tiltak som fremmer innlandsfiske og er tilgjengelige for allmennheten.
  • Bestandsreduserende tiltak i overbefolkede vann, herunder støtte til utstyr.
  • Utfisking av fremmede fiskearter.
  • Faglige utredninger om fiskebestander i vassdrag med forslag til tiltak for å bedre fiske for allmennheten.
  • Kultiveringstiltak som er beskrevet i faglige utredninger for det enkelte vassdrag.
  • Støtte til innkjøp av nødvendig utstyr for flytting og utsetting av stedegne stammer av innlandsfisk.
  • I særskilte tilfeller kan det gis noe støtte til innkjøp av settefisk av stedegne stammer, men dette forutsettes normalt finansiert via inntekter fra fiskekortsalg.
  • Informasjonstiltak om muligheter for innlandsfiske i Rogaland.

For ordens skyld minner vi om at fysiske tiltak i og langs vassdrag som kan endre standplasser, vandringsveier og produksjonsmulighetene for fisk eller fysiske tiltak som har til hensikt å forandre produksjon av fiskebestander, bestandsstørrelse eller utbredelse er forbudt uten tillatelse etter Laks- og innlandsfiskeloven, og tilhørende forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Søkes det om midler til slike fysiske tiltak skal tillatelse fra fylkeskommunen være gitt før det søkes. Søknadsskjema og mer info finnes  her

For tiltak som innebærer flytting og utsetting av fisk, skal tillatelse fra fylkeskommunen være gitt før det søkes. Søknadsskjema og info om regelverk finnes  her.

Hvor mye kan man få i støtte:

- Maks 50% av totalkostnaden, likevel begrenset oppad til maks kr. 20 000,-

Egeninnsats teller ved utregning av totalkostnaden. Dugnadstimer eller annen egeninnsats er satt til kr. 200,-. Ved utregning av egeninnsats beskrives og beregnes samlet antall timer og ganges med kr. 200,- for å få kostnaden for egeninnsats.

Rapportering og utbetaling:

Det skal rapporteres kort om hvordan tilskuddsmidlene er brukt når tiltaket er gjennomført. Dette skal gjøres på et kortfattet skjema som fylkeskommunen har utarbeidet. Skjemaet sendes ut sammen med eventuelt tilsagn om midler.

Utbetaling av tilskuddsmidlene skjer normalt etterskuddsvis, men ved innkjøp av utstyr som er nødvendig for gjennomføring, kan det avtales særskilt utbetaling.

Søknad og søknadsfrist:

Søknad skrives på vedlagt søknadsskjema og skal sendes firmapost@rogfk.no

Søknadsfrist er fredag 11. mai 2018.

Tilskuddsordningen gjelder ikke for:

Det gis ikke støtte til fiskeforbedrende tiltak på strekninger med laks- og sjøørret, da det er Fylkesmannen i Rogaland som er forvaltningsmyndighet og det finnes en statlig støtteordning for fiskeforbedringstiltak for disse artene.

Gjelder ikke for tiltak i vann og vassdrag hvor pris på fiskekort er satt så høyt at fisket i praksis ikke ansees å være tilgjengelig for allmenheten.

Del denne artikkelen på:
Fotograf Vegard Næss

Fylkeskommunen har ansvar for forvaltning av de høstbare og ikke truede arter av innlandsfisk. I tillegg har vi ansvar for å ta vare på leveområdene til disse artene.

Les mer >

Dersom det i vassdrag skal gjennomføres fysiske tiltak som kan ha betydning for leveområder og produksjonsområder for fisk og ferskvannsorganismer i vassdrag, f.eks. lukking eller endring av bekker og elveløp, må det i de fleste tilfeller søkes tillatelse etter ”Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag”.

Les mer >
Vedlegg
Kontaktperson