Oversiktsarbeid

Fylkeskommunene har et lovpålagt ansvar for folkehelseovervåking i samsvar med forskrift om oversikt over folkehelsen.

Etter folkehelseloven og plan- og bygningsloven skal fylkeskommuner gi råd og veiledning til samarbeidspartnere (kommuner, frivillige, helseforetak) med utgangspunkt i folkehelsestatistikk og anvendelse av statistiske resultater.

Oversikt over folkehelsen i Rogaland

Dette dokumentet presenterer informasjon om folkehelsetilstanden i Rogaland, med bakgrunn i kravene i Lov om folkehelsearbeid og Forskrift om oversikt over folkehelsen. Det er basert på foreliggende datamateriale fra en rekke datainnsamlinger samt registerdata, og har til hensikt å kunne fungere som et kunnskapsgrunnlag for videre arbeid med å forbedre folkehelsetilstanden i Rogaland. Det er skrevet for å kunne fungere som et oppslagsverk mer enn for å leses fra perm til perm. Hvilken informasjon som presenteres avhenger i stor grad av hva slags datamateriale som er tilgjengelig. I starten av hvert tema gjøres en kortfattet kunnskapsoppsummering, før tallmaterialet presenteres og diskuteres.

Hva som er de viktigste folkehelseutfordringene handler i stor grad om prioriteringer og skjønn. Tallmateriale om ulike helseressurser og -utfordringer kan bare ta oss et stykke på veien mot svar her. Dette handler om en rekke problemstillinger som spenner fra hva vi vil med samfunnet vårt, til om tallene faktisk gir informasjon om det fenomenet vi er interesserte i. Mange viktige faktorer er vanskelige å måle, enten det er snakk om hverdagslykke, opplevd helse, rusproblemer eller vanskelige oppvekstforhold. Å presentere et dokument som systematiserer tilgjengelig tallfestet informasjon om helseressurser og -utfordringer i befolkningen i Rogaland innebærer en risiko for å overfokusere på det som er enkelt å kartlegge og de faktorene som dekkes av tilgjengelig tallmateriale. Dette er ofte konkrete ting som fødsel, utdanningsnivå, diagnoser, pensjoner og dødsfall. Hvordan vi faktisk lever livene våre kommer bare indirekte fram, og det er jo dette som til syvende og sist er det viktige. Selv om det i det følgende blir presentert en betydelig mengde tallmateriale som forsøker å gjengi befolkningens helsetilstand, er det viktig å til enhver tid søke å se menneskene bak tallene, og vurdere kritisk hva resultatene egentlig betyr.

Rogaland fylkeskommune har understøttet kommuner med å lage utvidede folkehelseprofiler (se link til høyre). Les mer om det regionale oversiktsarbeidet i Rogaland på  rogalandstatistikk.no/folkehelse.

Rådgivende forum for folkehelse

I 2016 ble det etablert en ressursgruppe for oversiktsarbeidet innen folkehelse. Hensikten var å etablere en arena der gruppen kan dele kunnskapsbaserte råd basert på data (medisinske kvalitetsregistre, NPR, folkehelseprofiler), og erfaringer med å arbeide i vårt geografiske område. Dette kan også bidra til å styrke veiledningen til kommunene når det gjelder lokalt og regionalt oversiktsarbeid. Gruppen blir kalt Rådgivende forum for folkehelse, og møtes to ganger i året for å dele erfaringskunnskap og brukerkunnskap fra folkehelsearbeid i Rogaland. Gruppen skal gi kunnskapsbaserte råd basert på innhentede data i oversiktsarbeidet i Rogaland.

Rådgivende forum for folkehelse kan se på behovet for forskningsbasert kunnskapsutvikling og gi innspill på tematikk som bør fokuseres på i oversiktsdokumentet. Alle deltakende parter inviteres til å komme med innspill til møtetema, senest to uker før møtet. Rådgivende forum for folkehelse vil få et utvidet mandat når det gjelder  Program for folkehelsearbeid i kommuner 2017-2027.

Del denne artikkelen på: