Illustrasjonsbilde: Mennesker i samarbeid. Foto: iStock

Partnerskap for folkehelse

I 2018 består partnerskapet av 46 aktører (26 kommuner, 11 frivillige og 9 regionale aktører).

Hovedformålet med partnerskap for folkehelse er å samordne folkehelsearbeidet i fylket og å bidra til å oppfylle hovedmålene i den regionale og nasjonale folkehelsepolitikken om å fremme god helse og utjevne sosiale helseforskjeller.

Partnerskap for folkehelse i Rogaland er forankret i  Regionalplan for folkehelse og i partnerskapsavtalene mellom Rogaland fylkeskommune og partnerne. Gjeldende partnerskapsavtaler gjelder ut 2021. Regionalplanen er gyldig ut gjeldende planstrategiperiode (2017-2020), eller til ny plan foreligger. Partnerskapsavtalen skal i større grad konkretisere aktørens lovpålagte oppgaver og sikre at vi sammen etter beste evne kan fremme folkehelsearbeidet etter lokale forutsetninger og behov.

Partnerne møtes til faste samlinger flere ganger i året for å dele erfaringer og for å heve kompetansenivået. De ulike aktørene gir hverandre innspill og veiledning til lokale tiltak og arbeidsmetoder. Påmelding til samlinger legges ut under fylkeskommunens nettside om arrangementer. Der vil du også kunne finne presentasjoner fra samlingene.

Et spleiselag

Partnerskap som arbeidsmetode genererer flere ressurser og midler inn til folkehelsearbeid i Rogaland. Rogaland fylkeskommune tildeler et årlig tilskudd til kommuner og frivillige aktører der nivået fastsettes på bakgrunn av politiske prioriteringer. Både for frivillige og kommunale partnere stilles det krav om en egenandel tilsvarende det fylkeskommunale tilskuddet. Partnerskapsmidlene kan kun benyttes til aktiviteter, kompetanseheving og evaluering beskrevet i en årlig handlingsplan med budsjett og beskrivelse av hvordan og til hva midlene skal benyttes.

Samordning av folkehelsearbeidet i regionene

Tidlig i desember sender fylkeskommunen ut en spørreundersøkelse til alle partnerne. Partnerne svarer på en del spørsmål om folkehelsearbeidet fra sin organisasjon for året. Rogaland fylkeskommune sammenstiller og legger frem rapporteringen for politisk behandling.

Partnerskapet sikrer en samordning av folkehelsearbeidet i Rogaland, gjennom avtalefesting av felles innsatsområder og innsatsfaktorer for arbeidet. Det bidrar til å sikre prosjekter, faglige råd og veiledning, samt styrings- og økonomihjelp. Fylkeskommunen skal være pådriver for regionalt folkehelsearbeid, for eksempel gjennom partnerskap ( folkehelseloven kap. 4 §20 og 21).

Fylkeskommunens ansvar

Fylkeskommunens lovpålagte ansvar i folkehelsearbeidet er å:

  • ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket, og de positive og negative faktorer som kan virke inn på den
  • fremme folkehelse innen fylkeskommunens egne ansvarsområder
  • understøtte folkehelsearbeidet i kommunene
  • være pådriver for, og samordne folkehelsearbeidet i fylket
Kontaktperson