Politiske føringer for folkehelse

Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. På samme måte som helse er en ressurs for den enkelte, er folkehelsen en av samfunnets viktigste ressurser.

Sosiale helseforskjeller er systematiske forskjeller i helsetilstand som følge av sosiale, økonomiske, geografiske og etniske kategorier. I Norge i dag har vi sosiale helseforskjeller på flere områder. Fylkeskommuner og kommuner skal spesielt arbeide for å utjevne sosiale helseforskjeller og folkehelse er på den måten et viktig politisk tema. De folkevalgte er med på å skape gode lokalsamfunn, og det er naturlig at velgernes helse og trivsel er en del av tankegrunnlaget når de fatter beslutninger for å kunne skape ett godt Rogaland.

Den aldrende Sisyfos på livsveien: Enkeltmenneskene må selv skyve på helse og livskvalitet, men samfunnet bestemmer hvor bratt livsveien blir. Illustrasjon av Peter F. Hjort.

Folkehelseloven og regionale politiske vedtak ligger til grunn for det systematiske folkehelsearbeidet i Rogaland fylkeskommune. Det er opprettet en egen politisk styringsgruppe for folkehelse i tillegg til de ordinære politiske utvalgene.

Politiske føringer det arbeides med er:

  • Prioriteringer i henhold til Regionalplan for folkehelse
    • Partnerskap for folkehelse har hovedprioritet
  • Helsekonsekvensvurdering og kompetanseheving både internt i administrasjonen og for politikere
  • Ulike tilskuddsordninger for helsefremmende tiltak
Ungdommens fylkestings logo

Ungdommens fylkesting (UFT) er et rådgivende organ til Rogaland fylkeskommune, og skal gi ungdom reell mulighet til å påvirke i saker som gjelder vår egen hverdag. 

Les mer >
Kontaktperson