Jente som hopper i pytt. Foto av Lars Opstad

Psykisk helse

Psykiske lidelser er en av de store helse og samfunnsutfordringen vi har i Norge. Statistikk fra Ungdata-undersøkelser tilsier at omfanget av psykiske helseplager fortsetter å øke.

Ett av hovedmålene i  Regionalplan for folkehelsearbeid handler om støttende miljø for psykisk helse; Rogaland skal ha en samfunnsutvikling som støtter opp om god psykisk helse i befolkningen og arbeidet for å ha helsefremmede barnehager og skoler med høy kvalitet Program for folkehelsearbeid i kommunene er en nasjonal satsing fra 2017 – 2027. Det er en satsing for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet, samt rusforebyggende arbeid. Målet er et mer systematisk arbeid med psykisk helse både i kommunenes oversikts- og planarbeid, samt økt kompetanse og kapasitet i kommunene for å arbeide med temaet. Se mer info under kapittel «Program for folkehelsearbeid»

Selvmordsforebygging

Fylkestinget har vedtatt et ønske om å ha en nullvisjon mot selvmord. Fylkestinget har bedt rådmannen utarbeide en egen handlingsplan for forebygging av selvmord for en 4-års periode. Rogaland fylkeskommune bør samarbeide tett med organisasjoner, UiS, høyskoler, studentorganisasjoner og kommunene for å konkretisere virkemidler for å få ned antall selvmord. Fylkesrådmannen vil i løpet av 2019 legge frem en politisk sak med et forslag til hvordan dette tiltaket kan følges opp videre. 

Rogaland fylkeskommune har to ombud som jobber for å ivareta elevenes og lærlingenes rettigheter, Elev- og lærlingsombudet og Mobbeombudet. 

Les mer >
Vedlegg
Lenker
Kontaktperson